22 maja 2017, poniedziałek, 11:08

Się działo … na pikniku Majowym

 

Nasz ma­jo­wy pik­nik „Na ko­le na Szlajsa” czy­li „Rowerem do Kęszyc” cie­szył się po­wo­dze­niem. Rodziny z dzieć­mi przy­by­wa­ły z oko­licz­ny­ch miej­sco­wo­ści. Niektórzy ro­we­rzy­ści po­ko­na­li nie­złe od­le­gło­ści, że­by do­trzeć do na­szej ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie. Zwycięzca dy­stan­su zdo­był na­gro­dę za sześć­dzie­się­cio­li­ko­me­tro­wy dy­stans i za­dzi­wił wszyst­ki­ch swo­im świet­nym wie­kiem – 77 lat.

Wszystkie za­pla­no­wa­ne kon­ku­ren­cje się od­by­ły z udzia­łem po­nad set­ki osób, z cią­gle do­cho­dzą­cy­mi i ko­rzy­sta­ja­cy­mi z bo­ga­tej ofer­ty rekreacyjno-sportowej i in­te­gra­cyj­nej. Mecze siat­ków­ki ro­ze­gra­ły czte­ry dru­ży­ny (z Zagwiździa, Grabic, Radomierowic i Opola). Były bie­gi prze­ła­jo­we, rzu­ty kło­dą dla strong me­nów, rzu­ty be­re­tem dla pań, sla­lom dla dzie­ci i wie­le cie­ka­wy­ch za­jęć re­kre­acyj­ny­ch. Były też ko­ła­cze, paj­da ze smal­cem, gu­la­sz i na­wet praw­dzi­we kwa­śne mle­ko – jak u ma­my. Dla zwy­cięz­ców by­ły dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we, któ­ry­ch fun­da­to­ra­mi by­ły fir­my: Esteves-DWD Polska z Zagwiździa, Jaro-Max Jan Czyszczoń z Murowa, Zakład Usług Elektrotechnicznych „ELTEL” Gonsior Łukasz oraz Pani Ewa Fortuna – rad­na gmi­ny Murów.

Oto krót­ka fo­to­re­la­cja na­sze­go są­sia­da – Wieśka Błoniarza. Zainteresowanych po­zo­sta­ły­mi zdję­cia mi od­sy­łam na ad­res: info@chatawlesie.pl gdzie bę­dzie moż­na otrzy­mać in­dy­wi­du­al­ny do­stęp. Imprezę koń­czy­ło tra­dy­cyj­ne na­bo­żeń­stwo ma­jo­we „Chwalcie łą­ki uma­jo­ne …” (po raz pierw­szy od­pra­wia­ne w Kęszycach) pod krzy­żem na po­se­sji nr 4.

Organizatorami pik­ni­ku by­ły pa­nie z so­łec­twa Grabice i eko­tu­ry­sty­ka Chata w le­sie.

                

Powiązane wpisy

8 maja 2017, poniedziałek, 10:42

Majówka tuż – tuż

Przypominamy, że to już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę. Trwają ostat­nie przy­go­to­wa­nia – na­wet kwa­śne mle­ko już za­mó­wio­ne (sic!). Info rów­nież na FB: https://www.facebook.com/events/204706246685003/

Powiązane wpisy

18 kwietnia 2017, wtorek, 10:19

„Na kole na Szlajsa” czyli >Rowerem do Kęszyc<

Wracamy do tra­dy­cji or­ga­ni­za­cji im­prez ma­jo­wy­ch. Tym ra­zem ini­cja­tor­ka­mi by­ły pa­nie z Sołectwa Grabice, do któ­re­go na­le­ży le­śna osa­da Kęszyce. Tak po­wstał po­my­sł za­pro­sze­nia na ma­jów­kę –  na wspól­nie or­ga­ni­zo­wa­ny pik­nik pod ha­słem: „Na ko­le na Szlajsa” – ta­ką kie­dyś na­zwą Kęszyc się po­słu­gi­wa­no.

Zapraszamy więc chęt­ny­ch, któ­rzy z róż­ny­ch stron bę­dą się zjeż­dżać ro­we­ra­mi (ale nie tyl­ko) by brać udział w róż­ny­ch kon­ku­ren­cja­ch na te­re­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie i w  jej oko­li­ca­ch.  Będą rów­nież kon­ku­ren­cje bie­go­we – na­wią­zu­ją­ce do ogól­no­pol­skiej ak­cji „POLSKA BIEGA”, któ­ry­ch trzy edy­cje już by­ły przez nas or­ga­ni­zo­wa­ne.

Mamy na­dzie­ję, że do­trą nie tyl­ko miesz­kań­cy po­bli­ski­ch wio­sek, ale za­pra­sza­my też miesz­kań­ców Opola, dla któ­ry­ch wy­zna­czy­li­śmy ponkt star­to­wy do przy­jaz­du ro­we­rem na Pl. Wolności o go­dz. 10.30

Powiązane wpisy

15 marca 2017, środa, 10:04

Sok klonowy – jaworowy

Choć już nie­jed­no­krot­nie zbie­ra­łem sok brzo­zo­wy ze sto­ją­cy­ch na mo­jej po­se­sji brzóz, to sok klo­no­wy po­sta­no­wi­łem po­zy­skać po raz pierw­szy. Technika je­go zbie­ra­nia po­dob­na, jak w przy­pad­ku so­ku z brzo­zy. Nawiercam od­po­wied­nim wier­tłem ko­rę w dol­nej czę­ści pnia wraz z czę­ścią miąż­szu i mon­tu­ję spe­cjal­nie do te­go skon­stru­owa­ny wę­żyk, za­koń­czo­ny  rur­ką ze sta­li nie­rdzew­nej, któ­rą wbi­jam w przy­go­to­wa­ny otwór. Potem tyl­ko bu­tla z na­wier­co­nym w na­kręt­ce dla ste­ryl­no­ści otwo­rem, do któ­re­go wcho­dzi rur­ka i cze­kam, aż na­ka­pie sok.

Mam obok Chaty w le­sie do­rod­ną gru­pę klo­nów – te są z ga­tun­ku ja­wor. To wła­śnie zna­na sta­ra pie­śń o Laurze i Filonie opie­wa­ła ulu­bio­ny ja­wor pod­czas ich ta­jem­ny­ch scha­dzek.

Zbieranie so­ku po­dob­no drze­wom wca­le nie szko­dzi, a Indianie z so­ku klo­no­we­go ro­bi­li sy­rop, któ­ry był ich na­tu­ral­nym sło­dzi­kiem. To Indianie da­rzy­li czcią po­zy­ski­wa­nie so­ku klo­no­we­go dla spo­rzą­dza­nia sy­ro­pu, któ­ry dla ni­ch był nie­zwy­kle cen­nym pro­duk­tem, jak np. sól. Ten sok, któ­ry ja zbie­ram ma w so­bie nie­wie­le cu­kru, w związ­ku z tym wy­ko­rzy­stu­ję go po pro­stu do bie­żą­ce­go pi­cia.  Jest nie­zwy­kle war­to­ścio­wy – ma w so­bie wi­ta­mi­ny. Są to tia­mi­na (wi­ta­mi­na B1), kwas pan­to­te­no­wy (B5), pi­ry­dok­sy­na (B6), ry­bo­fla­wi­na (B2), nia­cy­na, bio­ty­na, kwas fo­lio­wy, wi­ta­mi­na A. Jest też bo­ga­ty w skład­ni­ki mi­ne­ral­ne: sód, po­tas, ma­gnez, wapń, fos­for, że­la­zo, cynk, mie­dź, cy­na. Więcej in­for­ma­cji o sy­ro­pie klo­no­wym zna­la­złem na:  http://www.luksusy.pl/2010/12/11/jak-zrobic-syrop-klonowy/

Na dzień 22 mar­ca przy­pa­da świę­to wo­dy – za­tem nie­ch ten po­st bę­dzie ma­łym przy­czyn­kiem do jej ochro­ny i in­spi­ra­cją do bar­dziej eko­lo­gicz­ne­go try­bu ży­cia.

PS. Kto w naj­bliż­szą so­bo­tę i nie­dzie­lę 18 i 19 mar­ca zaj­rzy do Chaty w le­sie, ten mo­że skosz­to­wać świe­że­go so­ku klo­no­we­go – wej­ściów­ka 5,- PLN (dzie­ci 2,-) – na FB Wydarzenie i szcze­gó­ły pro­gra­mu : https://www.facebook.com/events/403312033376819/

 

13 marca 2017, poniedziałek, 16:04

Bukom buki…

Zbyt na­tar­czy­we i wszech­obec­ne po­ja­wia­ły się w ostat­nim cza­sie w me­dia­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch ki­ku­ty ścię­ty­ch drzew. Ja po­sta­no­wi­łem przed­sta­wić te moc­no osa­dzo­ne w zie­mi i nie­zwy­kle do­rod­ne. To bu­ki na te­re­nie Borów Stobrawskich.

Kto chciał­by się z ni­mi bli­żej za­przy­jaź­nić, po­wi­nien się wy­brać w oko­li­ce na­szej Chaty w le­sie. Na nie­któ­ry­ch ga­łę­zia­ch moż­na już do­strzec przed­wio­sen­ne pącz­ki i jak­że in­try­gu­ją­ce ob­ra­zy mchu.

         

PS. Ta ostat­nia fot­ka już z nie­zbyt chwa­leb­nym wpi­sem wąt­pli­we­go mi­ło­śni­ka przy­ro­dy.

Powiązane wpisy