8 maja 2016, niedziela, 21:59

Strach się bać???

leśny lud

Tego leśnego luda gości­li­śmy minio­nej nocy przy naszym ogni­sku i ura­czy­li­śmy kieł­ba­ską. W podzię­ko­wa­niu pil­no­wał do rana leśnej chaty. Zaprosimy go znowu?

leśny lud 3  leśny lud 2   leśny lud 1

29 kwietnia 2016, piątek, 14:24

Przymrozki i żurawie

Poranek, mróz i żurawie

Zbliża się długi, majowy week­end, a tu nadal zimno. Na łące było biało od przy­mrozku. W naszym ogro­dzie już zmarzł dła­wisz, wiste­ria i mój uko­chany cytry­niec chiń­ski. W tym roku liczy­łem na nie­po­wta­rzalną nalewkę, bo pięk­nie już przed tygo­dniem roz­wi­nął swoje liście. Dziś pozo­stały mu jedy­nie zwięd­nięte kikuty.

Na szczę­ście poranne prze­bu­dze­nie osło­dził mi dono­śny klan­gor żurawi, które poja­wiły się tuż za pło­tem na łące z zamia­rem odby­wa­nia cere­mo­nii wio­sen­nych zalotów.

19 kwietnia 2016, wtorek, 12:52

Kolejne warsztaty w lesie

warsztaty-fotograficzne-chata-w-lesie

http://www.mariuszstachowiak.pl/portfolios/warsztaty-fotograficzne/

Serdecznie zapra­szam wspól­nie z naszym sta­łym bywal­cem – Mariuszem S.                                                                                                     Podobno są jesz­cze wolne miesca?

13 kwietnia 2016, środa, 21:35

Za płotem wiosenna orka

Za płotem wiosenna orka

Nareszcie dotarło cie­pełko i wio­sen­nie pozie­le­niało. Zeszłoroczna trawa wła­śnie prze­cho­dzi orkę i nie­ba­wem tam też będzie się zie­le­nić. Tuż za pło­tem Chaty w lesie są poletka żerne, które z przy­jem­no­ścią odwie­dzają chmary jele­nio­wa­tych, licz­nie zamiesz­ku­jące Bory Stobrawskie. Wokół pose­sji nato­miast sporo prac przed otwar­ciem sezonu, a majowy week­end tuż, tuż.

21 marca 2016, poniedziałek, 17:08

Zajączki już przyjechały

 

Stragan z zajączkami - duże

 

Myślę, że i do Was przy­je­chały już zajączki na święta.

Na moim osie­dlu poja­wiły się gro­mad­nie na sto­isku. Są naprawdę ory­gi­nalne, a nie takie sztam­powe, chiń­skie, jak z super­mar­ketu. To nasze, rodzime ręko­dzieło. Brawo! – polecamy.

Życzymy więc wszyst­kim bywal­com Chaty w lesie i tym, któ­rzy jesz­cze nie zdą­żyli zawi­tać w Bory Stobrawskie – rado­snych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ciepła i pogody ducha – wszak już wio­sna powoli nastaje.

Nasze sezo­nowe lokum eko­tu­ry­styczne powoli otwie­ramy (pod warun­kiem, że będzie sta­bilne cie­pło) – będzie zatem moż­li­wość rezer­wa­cji pobytów.

 

 

 

Stragan z zajączkami na ZWM. Fot. WG - ok