5 stycznia 2020, niedziela, 20:05

Z nowymi planami w Nowy Rok

Już wspo­mi­na­łem kie­dyś na blo­gu o swo­ich za­in­te­re­so­wa­nia­ch i pla­na­ch po­sze­rze­nia ho­ry­zon­tów. Tym no­wym hob­by sta­ły się po­dy­plo­mo­we stu­dia z za­kre­su na­tu­ro­te­ra­pii. W po­ło­wie ubie­głe­go ro­ku ukoń­czy­łem je na GWSP im. Karola Goduli w Chorzowie.

Zdobytą wie­dzę chciał­bym wy­ko­rzy­stać przy or­ga­ni­za­cji spe­cjal­ny­ch tur­nu­sów pro­mo­cji zdro­wia, zdro­we­go ży­wie­nia i zdro­we­go try­bu ży­cia z wy­ko­rzy­sta­niem al­ter­na­tyw­ny­ch form te­ra­pii przy ko­rzy­sta­niu z nie­zwy­kłej lo­ka­li­za­cji Chaty w le­sie. Otoczenie w mia­rę nie­ska­zi­tel­nej na­tu­ry Borów Stobrawskich stwa­rza te moż­li­wo­ści.

Jedną z pierw­szy­ch form te­ra­pii chciał­bym już po­le­cić – to te­ra­pia sau­ną. Tu przy­to­czę jed­ną z tez le­ka­rza, na­tu­ro­te­ra­peu­ty – Lawrenca Wilsona, któ­ry pi­sze:

W cza­sie sys­te­ma­tycz­ne­go ko­rzy­sta­nia z sau­ny co­fa się wie­le zmian, któ­re po­ja­wi­ły się wraz z wie­kiem. Obejmuje to ta­kie pro­ce­sy jak spo­wol­nie­nie me­ta­bo­li­zmu, osła­bie­nie po­ce­nia się, utrud­nio­ny po­wrót do zdro­wia i zmniej­szo­na zdol­no­ść do po­zby­wa­nia się tok­syn i in­fek­cji. Zmiany te zwięk­sza­ją ry­zy­ko po­ja­wie­nia się po­waż­niej­szy­ch cho­rób i przy­spie­szo­ne­go sta­rze­nia się. Ponieważ te­ra­pia sau­ną mo­że cof­nąć te zmia­ny, mo­że być trak­to­wa­na ja­ko do­sko­na­ła te­ra­pia prze­ciw­sta­rze­nio­wa”. *

    

 

 

 

 

 

Już od ubie­głe­go ro­ku funk­cjo­nu­je na­sza sau­na w sto­do­le i cie­szy się po­wo­dze­niem na­szy­ch go­ści. Zainteresowanych pro­szę o kon­takt ma­ilo­wy: info@chatawlesie.pl

______________________________________________________________

* Lawrence Wilson, MD „Terapia sau­ną w ce­la­ch de­tok­sy­ka­cyj­ny­ch i lecz­ni­czy­ch” – Wydawnictwo Lekarskie SIMILIMUM 2017.

24 grudnia 2019, wtorek, 14:40

Pod choinką

Tradycyjnie gro­ma­dzi­my się przy cho­in­ce, aby w świą­tecz­nej at­mos­fe­rze spo­tkać się wśród bli­ski­ch i zna­jo­my­ch, ła­mać się opłat­kiem i skła­dać so­bie ży­cze­nia.

„Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim gościom Chaty w lesie  i tym, którzy zawitają do nas po raz pierwszy w nowym 2020 roku” – życzą gospodarze.

25 listopada 2019, poniedziałek, 14:44

Nasza śródleśna osada z drona

Trwają pra­ce nad przy­go­to­wa­niem fil­mu z dro­na, któ­ry wy­ko­nał je­den z na­szy­ch go­ści pod­czas let­nie­go wy­po­czyn­ku.

Oto przy­kła­do­we fot­ki osa­dy Kęszyce, któ­re bę­dą wy­ko­rzy­sta­ne przez na­sze­go do­mo­we­go gra­fi­ka Macieja.

23 października 2019, środa, 11:17

Jesiennie

Żółkną li­ście w na­szym le­śnym oto­cze­niu i na­sza Chata też przy­bie­ra zło­ta­wy ko­lor. Jedynie wi­docz­ny po­tęż­ny ja­wor za­cho­wał jesz­cze zie­lon­ka­wą bar­wę.

Pogoda bar­dzo ła­ska­wa, więc po­ra na spa­ce­ry przed ocze­ki­wa­niem na ko­lej­ny wy­syp grzy­bów. Bywało, że jesz­cze na prze­ło­mie paź­dzier­ni­ka i li­sto­pa­da zbie­ra­li­śmy je.

2 października 2019, środa, 13:40

Ale grzyby !

Lato by­ło su­che i nic nie wska­zy­wa­ło na to, że bę­dzie ja­kaś po­cie­cha dla grzy­bia­rzy. Tymczasem po wrze­śnio­wej peł­ni na­stą­pił ta­ki wy­syp grzy­bów, ja­kie­go tu w Borach Stobrawskich jesz­cze nie spo­tka­łem.

Najciekawsze je­st to, że w na­szy­ch oko­li­ca­ch po­ja­wi­ły się w du­ży­ch ilo­ścia­ch bo­ro­wi­ki, któ­ry­ch kie­dyś by­ło jak na le­kar­stwo. Czyżby to sku­tek ocie­ple­nia się kli­ma­tu? Na śród­le­śny­ch łą­ka­ch moż­na by­ło spo­tkać ta­kie oto ka­nie – pa­ra­so­le, mie­rzą­ce 37 cm śred­ni­cy.  Nie do prze­je­dze­nia.

 Oto efekt go­dzin­ne­go zbio­ru nie­opo­dal Chaty w le­sie. W więk­szo­ści są to do­rod­ne, su­che pod­grzyb­ki, bo i po­go­da dla grzy­bia­rzy je­st w tym ro­ku ła­ska­wa.