19 sierpnia 2016, piątek, 13:53

Jak na aronię

… to na nią pora.

Dosyć dziwna ta na­zwa i za­wsze mam pro­blem, żeby prze­tłu­ma­czyć ją an­glo, lub nie­miec­ko­ję­zycz­nym go­ściom. Anglicy okre­ślają ją sło­wem „cho­ke­berry”, Niemcy zaś „Apfelbeere” lub „Aroniabeere”, po pro­stu Aronia. Choć i tak sami  czę­sto nie wie­dzą o jaki owoc czy krzew cho­dzi.

W na­szym kraju za­do­mo­wiła się do­piero w la­tach 80-tych ubie­głego wieku. W pierw­szych la­tach wła­ści­cie­lom tych dość ob­fi­cie owo­cu­ją­cych krze­wów przy­no­siła nie­złe zy­ski. Dziś jest kar­czo­wana i za­po­mniana, bo nie opłaca się jej zry­wać z po­wodu ni­skich cen skupu. Ja bę­dąc w ubie­głym ty­go­dniu w Małopolsce spo­ty­ka­łem cenę za ki­lo­gram 0,80 zł,-. I oczy­wi­ście przy­wio­złem ją so­bie – już dum­nie wy­grzewa się na pa­ra­pe­cie.

A Wikipedia na ten te­mat po­daje, że Aronia czarna, aro­nia czar­no­owo­cowa (Aronia me­la­no­carpa ) to ga­tu­nek krzewu na­le­żący do ro­dziny ró­żo­wa­tych i  po­cho­dzi ze wschod­nich wy­brzeży kon­ty­nentu pół­noc­no­ame­ry­kań­skiego, na któ­rym wy­stę­puje w sta­nie dzi­kim. Nie ma zbyt du­żych wy­ma­gań, jest od­porna na mrozy, su­chą czy zbyt wil­gotną glebę i ro­śnie do 3 me­trów wy­so­ko­ści.

Jej wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze są chyba wszyst­kim znane, bo jest źró­dłem za­równo wi­ta­miny C i P, jak i za­wiera sole mi­ne­ralne i jest sku­teczna na ob­ni­że­nie ci­śnie­nia tęt­ni­czego.

nalewka z aronii

Ja po­le­cam ją w po­staci pysz­nej na­lewki, którą re­gu­lar­nie wg spraw­dzo­nej re­cep­tury ro­bię od lat. Więcej info w po­ście  na mo­jej stro­nie – tu można klik­nąć: Czas na­le­wek

18 sierpnia 2016, czwartek, 10:39

Zapraszamy na śliwki

IMG_0110Nasz przy­do­mowy sad przy­niósł nam w tym roku wiele ra­do­ści. Posadzone przed kil­koma laty trzy śliwki z ga­tunku: Węgierka Dąbrowicka po raz pierw­szy ob­ro­dziły. Mają do­rodne, nie­zwy­kle mię­si­ste, słod­kie i smaczne owoce. Konary ugi­nają się pod ich cię­ża­rem.

PS. Jak wam ślinka leci, to wpa­daj­cie – za­pra­szamy;)

IMG_0034  IMG_0032 IMG_0033 IMG_0035 IMG_0037IMG_0036

9 sierpnia 2016, wtorek, 14:08

Najstarsza w Polsce

Robiąc wa­ka­cyjne wy­pady w Pieniny , nad Zalew Czorsztyński do Niedzicy, czy na Podhale –  można za­ha­czyć o gminę Łącko.

Czy wie­cie, że naj­star­sza i naj­grub­sza lipa sze­ro­ko­listna (Tilia pla­ty­phyl­los) znaj­duje się w nie­wiel­kiej wsi w Małopolsce w Beskidzie Wyspowym? Ta wieś, to Czarny Potok obok sły­ną­cego z do­rod­nych sa­dów i śli­wo­wicy – Łącka.

Lipa ma nie­mal 9 me­trów ob­wodu i li­czy pra­wie 600 lat. Rośnie na wzgó­rzu obok drew­nia­nego ko­ściółka z XVIII w. Co prawda nie po­siada im­po­nu­ją­cej wy­so­ko­ści i część pnia jest ob­umarła i przy­kryta gon­to­wym dasz­kiem, na­to­miast we­wnątrz jej pnia znaj­duje się czarna ko­mora. Podobno w cza­sie II wojny świa­to­wej ukry­wał się tam przed ge­stapo ka­to­licki ksiądz, który dzięki tej kry­jówce unik­nął roz­strze­la­nia, jak inny jego kom­pan, też du­chowny. We wnę­trze tej ko­mory wmon­to­wana jest ka­pliczka z fi­gurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

IMG_0046 IMG_0052IMG_0048 IMG_0044 IMG_0050  IMG_0047 IMG_0051  IMG_0053

2 sierpnia 2016, wtorek, 23:57

W poszukiwaniu czakramu

Czyż nie jest pięk­nie w na­szych oko­li­cach? To barwy Ogrodu Botanicznego w Zagwiździu. A cza­kram? – in­nym ra­zem …

W Ogrodzie Botanicznym w Zagwiździu. Fot. WG

1 sierpnia 2016, poniedziałek, 11:43

W chacie prawdziwe wakacje

W Chacie w le­sie już wa­ka­cyj­nie. Rozstawione barwne na­mioty, a go­ście spod na­mio­tów wy­bie­rają się na spływ ka­ja­kowy na­szą Budkowiczanką, a to po są­siedzku – tuż za la­sem.

IMG_0015 IMG_0031 IMG_0009

Tymo