21 października 2016, piątek, 9:23

Jesień

img_0005

Łapiemy barwy je­sieni. Deszcz, chłodno i grzy­bów nie­wiele. Czy bę­dzie jesz­cze ba­bie lato i pol­ska złota je­sień? Ale póki-co – za­pra­szam na ła­weczkę pod ja­wo­rem. I można wtedy po­dłu­chać Krzysztofa Klenczona z tek­stem Andrzeja Kuryło:

Ale póki co, ale póki czas,
spró­bujmy chwy­cić w dło­nie
umy­ka­jący wiatr.
Ale póki co, ale póki czas,
spró­bujmy za­pa­mię­tać,
że żyć nam przy­szło raz.

Powiązane wpisy

20 października 2016, czwartek, 13:46

… właśnie wróciłem z targu

targ-sw-jozefa-w-barcelonie-stoisko-z-roznosciami-fot-wg

…. św. Józefa w Barcelonie. Masa ko­lo­ro­wego i atrak­cyj­nego to­waru. Ja po­le­cam owoce mo­rza – jest z czego wy­bie­rać. Olbrzymim rze­szom tu­ry­stów na ru­chli­wym dep­taku Rambla do­pi­sała paź­dzier­ni­kowa po­goda. Było po­nad 20 stopni Celsjusza i spo­koj­nie można było spa­ce­ro­wać w let­nim ubio­rze. A ceny? – my­ślę, że zu­peł­nie do­stępne i dla nas. Można je po­dej­rzeć na nie­któ­rych zdję­ciach.

targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-tropikalne-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-papryczki-i-papryki-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-roznosci-fot-wg  targ-sw-jozefa-w-barcelonie-roznosci-2-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-orzechy-orzeszki-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-jezowce-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-ostrygi-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-rybki-2-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-rybki-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-2-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-3-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-4-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-6-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-langusta-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-morza-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-owoce-tropikalne-i-nie-tylko-fot-wg  targ-sw-jozefa-w-barcelonie-kosze-z-grzybkami-suszonymi-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-po-prostu-warzywa-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-slynna-szynka-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie-suszone-roznosci-fot-wg targ-sw-jozefa-w-barcelonie

Powiązane wpisy

29 września 2016, czwartek, 22:43

Z Kamieńca Podolskiego

 

widok-z-okna-hotelu-7-days

To wi­dok na Kamieniec Podolski z ho­telu 7 Dniv ( nie po­le­cam go – dość kiep­ski. Jedynie ba­sen i sauny mogą co nieco zre­kom­pen­so­wać po­byt w nim).

Zachowany stary układ urba­ni­styczny mia­sta w kształ­cie grec­kiej li­tery omega pre­zen­tuje się cie­ka­wie. Z jed­nej strony twier­dza, a z dru­giej na skale stare mia­sto i znów pod górę do no­wego mia­sta.

To tu, nie­opo­dal Kamieńca Podolskiego, zwa­nego klu­czem do Podola, a więc Rzeczypospolitej roz­gry­wały się wiel­kie bi­twy z Turkami. Tu znaj­do­wały się słynne Okopy Św. Trójcy. Tu znaj­duje się Most Turecki w Kamieńcu Podolskim – most dro­gowy na Smotryczu – ka­mienny, wznie­siony przed 1494 lub w cza­sach króla Zygmunta I Starego. Łączy twier­dzę w Kamieńcu Podolskim ze Starym Miastem – dziś nie­win­nie zwa­nym mo­stem zam­ko­wym.

Dość do­brze na sta­rym mie­ście pre­zen­tuje się pol­ski ra­tusz – ma­gi­strat, jako naj­star­szy bu­dy­nek ad­mi­ni­stra­cyjny – z 1760 r. Jest też nie­ty­powa bu­dowla – tu­recki mi­na­ret sto­jący u wej­ścia do Kościoła pod we­zwa­niem świę­tych Piotra i Pawła. Na mi­na­re­cie za­mon­to­wana 4,5 m mie­dziano srebrna fi­gura Matki Boskiej po­cho­dząca z Gdańska z 1756 r.

Zapraszam na krótki spa­cer po sta­rym mie­ście i ka­mie­niec­kiej twier­dzy.

kamieniec-podolski-polski-magistrat kamieniec-podolski-kosciol-sw-piotra-i-pawla-z-minaretem-jpg-wejscie-gl kamieniec-podolski-kosciol-sw-piotra-i-pawla-z-minaretem kamieniec-podolski-kosciol-sw-mikolaja-i-klasztor-dominikanow twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-2 twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-3 twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-cerkiew twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-korytarze widok-z-okna-jpg-plus-ja twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-symbolejpg widok-starej-cerkwii-w-kamiencu-podolskim

Powiązane wpisy

28 września 2016, środa, 20:46

… z podróży: od Kijowa po Podole

z-okna-hotelu-ukraina-w-kijowie-detDziś ob­raz z okna  Hotelu Ukraina na ki­jow­ski Majdan – Plac Niezależnosti. Nie było mnie tu po­nad dwa lata. Ostatnio w 2014 r. by­łem prze­jaz­dem na Nadniestrze. Potem był mroźny i nie­zwy­kle zde­ter­mi­no­wany Majdan Niezależnosti z na­mio­tami, anek­sja przez Putina Krymu i walki o Donbas. Nadal tam nie jadę, choć po­sta­no­wi­łem od­wie­dzić (służ­bowo jak zwy­kle) je­dy­nie Zachodnią Ukrainę, która wy­daje się być w miarę bez­pieczna.

Spotykam co prawda na uli­cach dość czę­sto woj­skowe mun­dury nie tylko męż­czyzn, ale także ko­biety i mło­dzież.  Na lot­ni­sku w Kijowie spo­koj­nie, po­dob­nie na dwor­cach ko­le­jo­wych, gdzie od­by­wa­łem po­dróże z Kijowa do Winnicy (zu­peł­nie przy­zwo­ite Inter City) i bar­dzo eks­klu­zywny Hotel France (go­rąco po­le­cam: nie­zła cena przez Booking). Potem przy­szło mi je­chać dość po­śled­nim i wlo­ką­cym się nie­mi­ło­sier­nie skła­dem do Kamieńca Podolskiego. Postaram się tro­chę wy­go­spo­da­ro­wać wol­nego czasu na zwie­dza­nie i opi­sać ten piękny, hi­sto­ryczny gród, w któ­rym śla­dów pol­sko­ści będę szu­kał.

Powiązane wpisy

16 września 2016, piątek, 10:36

Suśnia – co to takiego?

wedzenie-gruszek-2-2015Powszechna w ca­łej Galicji „su­śnia” była sa­mo­dziel­nym ro­dza­jem wę­dzarni, która słu­żyła do su­sze­nia śli­wek, nie­kiedy ja­błek czy gru­szek. Zatem jej dość nie­ty­powa na­zwa  za­pewne po­cho­dzi wła­śnie od pro­cesu su­sze­nia. Niestety nie za­cho­wała się już przy moim ro­dzin­nym domu su­śnia – je­dy­nie wspo­mnie­nia o wie­czor­nych, je­sien­nych pod­glą­da­niach z przed­sionka na ża­rzące się pniaki drzew owo­co­wych w pa­le­ni­sku i snu­jący się po ogro­dzie dym.wedzarnia-od-tylu-2-625x469

Suśnia znaj­do­wała się w sa­dzie bli­sko domu i two­rzyła cha­rak­te­ry­styczną zie­miankę przy­krytą spa­dzi­stym da­chem. Na wej­ściu znaj­do­wał się przed­sio­nek i da­lej ko­mora pieca z ka­mien­nym oka­pem, a nad nią zaś prze­strzeń wy­ło­żona cien­kimi lesz­czy­no­wymi kij­kami zwa­nymi la­skami. To na tej płasz­czyź­nie nad pie­cem su­śni ukła­dało się war­stwę świe­żych śli­wek (po­kro­jo­nych w ćwiartki ja­błek lub gru­szek) i pod­da­wało pro­ce­sowi su­sze­nia (wę­dze­nia) w go­rą­cym dy­mie. Co kilka go­dzin do­glą­dało się pro­cesu su­sze­nia, wy­bie­ra­jąc te owoce, któ­rych pro­ces su­sze­nia do­biegl końca i do­sy­py­wało się świe­żych.

sliwki-suszone-180x180To, że śliwki su­szone prze­wyż­szają świeże nie każdy wie. To pię­cio­krot­nie bo­gat­sze źró­dło wi­ta­miny A i sied­mio­krot­nie wię­cej za­wie­rają błon­nika. Należy pa­mię­tać, że są trzy razy bar­dziej ka­lo­ryczne. Ponadto po­sia­dają dużą za­war­tość że­laza, fos­foru, po­tasu i wap­nia.

Posiadają wła­ści­wo­ści prze­czysz­cza­jące, re­gu­lują pracę je­lit i są sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem. O tej tra­dy­cyj­nej me­to­dzie su­sze­nia – wę­dze­nia już pi­sa­łem na swoim blogu – po­ni­żej przy­po­mnie­nie: Suszenie śli­wek, czyli trzy razy „S”ale tym ra­zem coś spe­cjal­nego dla mi­ło­śni­ków tra­dy­cji. wedzenie-gruszek-gotowy-produkt-2015

PS. Zapraszamy od 1 paź­dzier­nika na spe­cjalne warsz­taty tra­dy­cyj­nego su­sze­nia (wę­dze­nia) owo­ców do Chaty w le­sie. Zapewniamy noc­legi wraz z moż­li­wo­ścią su­sze­nia przy­wie­zio­nych ze sobą owo­ców. Każdy może sa­mo­dziel­nie wę­dzić (su­szyć w go­rą­cym dy­mie) swoje owoce (śliwki, gruszki czy jabłka). Zgłoszenia wy­łącz­nie na: info@chatawlesie.pl

Powiązane wpisy