23 lipca 2019, wtorek, 13:28

Wakacyjnie w Chacie w lesie

Taki wła­śnie ob­ra­zek lu­bię let­nią po­rą gdzie roz­sta­wio­ne na­mio­ty przy­po­mi­na­ją mi jak­że bez­tro­skie la­ta mło­do­ści. Wakacje na pół­met­ku, a na­sza ba­za dys­po­nu­je jesz­cze wol­ny­mi miej­sca­mi na let­ni wy­po­czy­nek i bez­tro­ski re­laks na ło­nie na­tu­ry w Borach Stobrawskich.

Kto jesz­cze nie za­pla­no­wał swo­je­go wy­po­czyn­ku, to śpie­szę do­nie­ść, że zwol­nił się dłu­gi week­end od 15  sierp­nia dla jed­nej lub dwó­ch ro­dzin, al­bo gru­py siedmio-dziewięcioosobowej.

Dysponujemy ro­we­ra­mi na le­śne prze­jażdż­ki, oraz moż­li­wy spływ ka­ja­ko­wy uro­kli­wą Budkowiczanką po są­siedz­ku. Zapraszamy i pro­si­my o po­le­ce­nia.

28 czerwca 2019, piątek, 19:22

Tak było – Rajd „Skorpiona” 2019

Dzień po świę­cie Bożego Ciała do Chaty w le­sie za­wi­ta­ły kon­ne pa­tro­le Oficerskiego Rajdu „Skorpiona”. Na punk­cie kon­tro­l­nym raj­du i na po­pas zja­wia­ło się w od­po­wied­ni­ch od­stę­pa­ch szes­na­ście ko­ni. Oto fo­to­re­la­cja jed­ne­go z na­szy­ch go­ści – Antoniego Toczka.

                                                                

14 czerwca 2019, piątek, 15:39

Rajd konny Skorpiona u nas!

Po raz czwar­ty na po­se­sję Chaty w le­sie przy­bę­dzie or­ga­ni­zo­wa­ny już po raz XXVII Oficerski Rajd Konny SKORPIONA. Przez ostat­ni­ch kil­ka lat od­by­wał się  w róż­ny­ch re­jo­na­ch Opolszczyzny i po­now­nie za­wi­tał w sam śro­dek Borów Stobrawskich.

U nas bę­dzie go­ścić w pierw­szym dniu raj­du – w week­end Bożego Ciała, a kon­kret­nie w pią­tek 21 czerw­ca ko­ło po­łu­dnia. Na na­szej po­se­sji bę­dzie punkt kon­tro­l­ny i za­ra­zem po­pas.

Celem raj­du je­st kon­ty­nu­owa­nie tra­dy­cji jeź­dziec­ki­ch Wojska Polskiego oraz po­pu­la­ry­zo­wa­nie jeź­dziec­twa ja­ko for­my ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku i re­kre­acji.

Dla przy­po­mnie­nia do­dam, że Opolska Brygada prze­ję­ła tra­dy­cje 4 Pułku Pancernego „Skorpion” z 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Warto w tym dniu wy­brać się do Kęszyc, że­by ob­ser­wo­wać zdą­ża­ją­cy­ch (bez na­wi­ga­cji GPS, a je­dy­nie przy po­mo­cy map) do punk­tu kon­tro­l­ne­go jeźdź­ców oce­nia­ny­ch przez sę­dziów raj­du.       Będzie też oka­zja do ro­bie­nia zdjęć ko­ni na le­śny­ch duk­ta­ch i na po­pa­sie na na­szej po­se­sji.

O jed­nym z pierw­szy­ch raj­dów kon­ny­ch in­fo na blo­gu „Końskie te­ma­ty” z 2010 ro­ku.

13 czerwca 2019, czwartek, 17:07

W letnie upały

Ukwiecony ja­śmin pra­wie za­wsze przy­po­mi­na mi po­czą­tek la­ta. Co praw­da jesz­cze osiem dni nas do te­go dnia dzie­li, to jed­nak 35-cio  stop­nio­we upa­ły przy­po­mi­na­ją nam tę wła­śnie po­rę ro­ku.

Zbiera sie na za­po­wia­da­ną bu­rzę i mo­gą­ce wy­stą­pić na­wał­ni­ce, stąd fot­ka już w za­mglo­nej osło­nie. Jaśmin pre­zen­tu­je się w tym ro­ku nie­zwy­kle uro­kli­wie, a je­go za­pa­ch wrę­cz znie­wa­la – zwłasz­cza wte­dy, kie­dy się od­po­czy­wa na pod­cie­nia­ch cha­ty. Wszak ta od­mia­na, to ja­śmi­no­wiec won­ny – Philadelphus co­ro­na­rius.

10 maja 2019, piątek, 18:54

Chłodny ale wreszcie zielony maj

 

Tym ra­zem na­sz ogro­do­wy pa­wi­lon bie­siad­ny w dzien­nej po­rze. Po dłu­gim, zim­nym i mo­krym ma­jo­wym week­en­dzie za­zie­le­ni­ło się na po­se­sji Chaty w le­sie.  Dość nie­śmia­ło wio­sna oży­wia las i oko­li­ce.

Ptaki w peł­ni se­zo­nu gniaz­do­wa­nia. Ponownie w tym ro­ku po­ja­wi­ły się dud­ki z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi czu­ba­mi. Za lar­wa­mi w dar­nii pod­ska­ku­ją kwi­czo­ły, ale i ko­sy i szpa­ki. Te z ko­lei ze swe­go oto­cze­nia no­to­rycz­nie od­ga­nia­ją owe dud­ki. Gniazdują w na­szy­ch bud­ka­ch lę­go­wy­ch też plisz­ki, ru­dzi­ki i zię­by. Regularnie u na­sze­go oczka wod­ne­go po­ja­wia­ją się żół­ta­we trzna­dle, trak­tu­jąc je ja­ko pew­ny wo­do­pój i miej­sce wod­ny­ch ką­pie­li. Spotykam też gi­le, któ­re kie­dyś je­dy­nie zi­mą u nas się po­ja­wia­ły. Widać na do­bre za­do­mo­wi­ły się w Borach Stobrawskich na ca­ły rok.

A maj szyb­ko umy­ka – za­pra­sza­my na mar­ga­ret­ko­we po­let­ka, na któ­ry­ch już gdzie­nie­gdzie się po­ja­wia­ją zie­lo­ne ło­dyż­ki z bia­ła­wy­mi pącz­ka­mi.