20 grudnia 2009, niedziela, 21:24

Uwaga na mrozy!

W związ­ku z ni­ski­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi, uprzej­mie pro­szę o zwró­ce­nie szcze­gól­nej uwa­gi na za­krę­ca­nie wo­dy przy za­my­ka­niu do­mu. Główny za­wór znaj­du­je się w piw­ni­cy po pra­wej stro­nie.

Proszę też pa­mię­tać o zo­sta­wie­niu peł­ne­go karm­ni­ka, bo się ptac­two po­obra­ża ;)

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>