26 grudnia 2009, sobota, 10:05

Do Kęszyc przez Paryż

Napoleon

Gości ja­dą­cy­ch z Wrocławia do na­szej Chaty w le­sie GPS kie­ru­je przez Paryż!  Zatem ja­dą przez  Paryż, ty­le że w gmi­nie Pokój. Właśnie w tym miej­scu sta­cjo­no­wał Napoleon pod­czas swo­ich licz­ny­ch wy­praw wo­jen­ny­ch. Kiedy po do­brze prze­spa­nej no­cy obu­dził się w swo­jej kwa­te­rze w Borach Stobrawskich wy­krzyk­nął: „Pięknie tu jak w Paryżu!” Tak więc ma­my ro­do­wód na­zwy tej miej­sco­wo­ści.

A na te­re­nie na­sze­go przy­siół­ka Kęszyce znaj­du­ją się Łąki Pazowe i Pazerka – tu zaś sta­cjo­no­wał mar­sza­łek  La Paz, po­zo­sta­wia­jąc po so­bie do dziś funk­cjo­nu­ją­cą na­zwę.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>