13 stycznia 2010, środa, 11:03

Choć nadal zima – myślimy o lecie

Nie zwa­ża­jąc na trwa­ją­cą zi­mo­wą au­rę (dziś mróz nie­co ze­lżał – mi­nus 3 st. C) po­win­ni­śmy po­my­śleć już o le­cie. Tak więc aby nam się zro­bi­ło nie­co cie­plej, za­pra­szam do otwar­cia za­kład­ki Aktualna ofer­ta, gdzie za­mie­ści­łem pro­po­zy­cję dla ty­ch, któ­rzy chcie­li­by w praw­dzi­wej na­tu­rze spę­dzić let­ni week­end. siatkówka w Kęszycach

Jest to ofer­ta dla nie­wiel­ki­ch firm, to­wa­rzy­stw, kó­łek, ze­spo­łów lub grup to­wa­rzy­ski­ch, któ­re dla po­trze­by re­lak­su, ze­chcą się ak­tyw­nie in­te­gro­wać. A mo­że tak spo­tka­nie kla­so­we?

Serdecznie za­pra­szam.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>