4 stycznia 2010, poniedziałek, 23:21

Na barani skok

Kiedy zi­mo­we wie­czo­ry wy­da­ją się przy­dłu­gie, zda­rza mi się wspo­mi­nać chwi­le bez­tro­skie­go dzie­ciń­stwa spę­dzo­ne w nie­wiel­kiej, ga­li­cyj­skiej wio­sce mię­dzy Limanową a Starym Sączem. Sople zwi­sa­ją­ce z da­chów, za­spy, przez któ­re trud­no by­ło się prze­do­stać do szko­ły, tę­gi mróz i jaz­da na sa­nia­ch.

Wczoraj w ka­len­da­rzu by­ły imie­ni­ny Genowefy i stąd chciał­bym wspo­mnieć swo­ją ma­mę, któ­ra sta­ra­ła się te dłu­gie wie­czo­ry okre­su po­prze­dza­ją­ce­go świę­ta Bożego Narodzenia wy­ko­rzy­stać na za­pi­ski po­go­do­we.Od św. Łucji po­go­da każ­de­go dnia mia­ła być od­zwier­cie­dle­niem po­go­dy w po­szcze­gól­ny­ch mie­sią­ca­ch no­we­go ro­ku. I tak po­go­da w dniu 13 grud­nia od­po­wia­da­ła stycz­nio­wi, 14 gru­dzień miał za­po­wia­dać po­go­dę w lu­tym, itd. …aż do Wigilii. I to się na­praw­dę spraw­dza­ło.

Utkwiło mi też w pa­mię­ci po­wta­rza­ne po­rze­ka­dło: „Święta Łucja dnia przy­rzu­ca”. Czasy się zmie­ni­ły. Zapiski po­go­do­we, któ­re pró­bo­wa­łem już sam ro­bić prze­sta­ły się spraw­dzać – wszak ocie­ple­nie kli­ma­tu da­je się we zna­ki i po­go­da je­st co­raz mniej prze­wi­dy­wal­na.

Mnie jed­nak drę­czy­ła ca­ły czas spra­wa tej  św. Łucji, „któ­ra dnia przy­rzu­ca” – już od 13 grud­nia. Trudno mi by­ło się z tym zgo­dzić, sko­ro fak­ty mó­wi­ły ina­czej.

Otóż nie­daw­no do­tar­łem do in­for­ma­cji, że św. Łucji wy­pa­da­ło w obo­wią­zu­ją­cym do 1582 ro­ku w Polsce ka­len­da­rzu ju­liań­skim 23 grud­nia – w dniu zi­mo­we­go prze­si­le­nia i od tej da­ty wła­śnie dni za­czy­na­ją być co­raz dłuż­sze.

Tak więc św. Łucja się cof­nę­ła o 10 dni, ale lu­do­we po­rze­ka­dło po­zo­sta­ło i dnia za­czę­ło przy­by­wać do­pie­ro od Wigilii. Ale za to na Nowy Rok przy­by­ło go już na ba­ra­ni skok.

Powiązane wpisy

6 komentarzy Na barani skok

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>