9 stycznia 2010, sobota, 13:13

Hej kolęda, kolęda

kolędowanieDziś nas pra­wie za­sy­pa­ło. Prawdziwa zi­mo­wa au­ra tuż po Trzech Królach do­brze nas na­stra­ja do po­wro­tu do wspól­ne­go ko­lę­do­wa­nia. Właśnie na dziś je­ste­śmy za­pro­sze­ni do na­szy­ch zna­jo­my­ch z po­bli­skiej Zawady na wspól­ne śpie­wa­nie ko­lęd. Zdjęcie obok po­cho­dzi ze spo­tka­nia ko­lę­do­we­go sprzed dwó­ch lat w na­szej cha­cie. Będą więc sta­re pol­skie ko­lę­dy i pa­sto­rał­ki – te, któ­re zna­my wszy­scy, ale i też mniej zna­ne pa­sto­rał­ki pod­ha­lań­skie. Będzie i ta, któ­rej na­uczył mnie ko­le­ga Harnaś – Józek Zatłoka – Gadowski ro­dem z Czerwiennego: „Hej, gdy­byś Ty się Jezu, hej w Cerwiennem uro­dził, hej to byś Ty w płor­tec­ka­ch i bio­łej cu­se chło­dził”.

2 komentarze Hej kolęda, kolęda

  • ela grocholska

    po­pa­trz, ja­ki ten świat ma­ły. Ja w Czerwiennem czę­sto by­wa­łam, bo przy­jaź­ni­łam się z Marysia Kulą, po mę­żu Bachledą. Od lat miesz­ka w Chicago, ale te­raz od eme­ry­tu­ry mę­ża po­miesz­ku­ją w Zakopanem, gdzie ma­ją dom. Los nas nie­przy­pad­ko­wo ze­tknął w Opolu…

  • Sabina Jacak

    Cześć Wojtek ! Coraz wię­cej wspo­mnień nio­są Twoje tek­sty. Harnaś-tak pa­mię­tam Go! Na zdję­ciu wi­dzę „Gerardów”.Szczególnie uzdol­nio­na mu­zycz­nie rodzina.Pozdrowienia dla wszyst­ki­ch zna­jo­my­ch!

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>