18 stycznia 2010, poniedziałek, 17:10

Miejskie, zimowe klimaty

Temat do dzi­siej­sze­go po­stu do­star­czył mi je­den z miesz­kań­ców mo­je­go osie­dla. Dziś ca­ły dzień by­łem za­ję­ty w Opolu. Od sa­me­go ra­na sy­pał mo­kry śnieg. Sporo się go uzbie­ra­ło. Kiedy po po­wro­cie do miesz­ka­nia wyj­rza­łem przez okno, to zo­ba­czy­łem, jak je­den z są­sia­dów uwi­jał się przy le­pie­niu śnie­go­wy­ch fi­gur. Na ty­le in­te­re­su­ją­co wy­glą­da­ła stwo­rzo­na przez nie­go scen­ka ro­dza­jo­wa, że po­sta­no­wi­łem to utrwa­lić.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>