22 stycznia 2010, piątek, 14:23

O Opolskim Bractwie Wojciechowym

Wczoraj uczest­ni­czy­łem w  Biesiadzie Opolskiego Bractwa Wojciechowego, któ­re­go je­stem ak­tyw­nym człon­kiem. Zdjęcie obok po­cho­dzi jesz­cze z bie­sia­dy z 2008 ro­ku, kie­dy to ho­no­ro­wym go­ściem przy­ję­tym w po­czet Bractwa był miesz­ka­ją­cy w Warszawie Wojciech Dąbrowski – li­te­rat i sa­ty­ryk.

Noworoczne po­tka­nie do­ty­czy­ło m.in. spraw przy­go­to­wań do te­go­rocz­ny­ch Dni Opola, w któ­ry­ch Bractwo twór­czo uczest­ni­czy. Przygotowujemy dru­gą edy­cję Wojciechowej Giełdy Staroci, któ­ra od­bę­dzie się 25 kwiet­nia na Placu Kopernika w Opolu. Nowością tej gieł­dy bę­dzie spe­cjal­ne sto­isko Opolskiego Bractwa Wojciechowego, na któ­rym bę­dą ofe­ro­wa­ne do sprze­da­ży po­da­ro­wa­ne przez człon­ków i sym­pa­ty­ków Bractwa róż­no­rod­ne bi­be­lo­ty i sta­ro­cie. Uzyskane w ten spo­sób fun­du­sze za­si­lą wspól­ne kon­to opol­ski­ch Wojciechów.

Opolskie Bractwo Wojciechowe po­wsta­ło z ini­cja­ty­wy opo­la­ni­na – Wojciecha Pilarskiego w 2006 ro­ku. Skupia gru­pę oko­ło 30 pa­nów, no­szą­cy­ch imię pa­tro­na Polski i za­ra­zem Opola. Więcej in­for­ma­cji na stro­nie: www.wojciechowie.republika.eu.

Św. Wojciech był pra­skim bi­sku­pem, któ­ry oko­ło 970 ro­ku przy­był na te­re­ny Polski i gło­sił sło­wa Chrystusa. W  trak­cie tej po­dró­ży mi­syj­nej zo­stał za­mor­do­wa­ny przez po­gan.
Legenda gło­si, że św. Wojciech rów­nież w Opolu gło­sił swe ka­za­nia obok ko­ścio­ła „Na Górce”, sto­jąc na ka­mien­nym gła­zie. Jego mo­wa by­ła tak pło­mien­na i sil­na, że w ka­mie­niu, na któ­rym stał od­ci­snę­ły się je­go sto­py. Głaz ten je­st obec­nie eks­po­no­wa­ny w Muzeum Diecezjalnym we Wrocławiu.

Bractwo za­mie­rza czy­nić sta­ra­nia, aby ten ka­mień tra­fił z po­wro­tem na swe sta­re miej­sce do Opola – w oko­li­ce Studni Wojciechowej (zdję­cie po­wy­żej), z któ­rej bi­je zna­na Opolanom Woda Życia, któ­rą czę­stu­ją miesz­kań­ców Wojciechowie w ra­ma­ch do­rocz­nej im­pre­zy.

W ra­ma­ch Opolskiego Bractwa Wojciechowego za­pra­sza­my do na­sze­go gro­na zna­ny­ch Wojciechów. Gościł tu m.in. zna­ny trans­plan­to­log – prof. Wojciech Rowiński (na zdję­ciu po le­wej, w środ­ku au­tor po­stu, obok prof. Nicieja i po pra­wej W. Karoński), Wojciech Pszoniak, Wojciech Kilar i Wojciech Kuczok.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>