8 stycznia 2010, piątek, 20:24

Przy kominku

kominek otwarty

W zi­mo­we, mroź­ne dni chy­ba każ­de­mu ma­rzy się cie­peł­ko, ja­kie da­je praw­dzi­wy ko­mi­nek. Ten pre­zen­to­wa­ny na zdję­ciu po­wstał w bar­dzo nie­ty­po­wym miej­scu. Kiedyś, w każ­dym funk­cjo­nu­ją­cym go­spo­dar­stwie, by­ły po­miesz­cze­nia za­rów­no dla do­mow­ni­ków, jak i in­wen­ta­rza. Kuchnia z izbą dla go­spo­da­rzy, obo­ra czy staj­nia dla pa­rzy­sto­ko­pyt­ny­ch, chle­wik dla świ­nek a kur­nik dla ptac­twa do­mo­we­go.

Kiedy wie­le lat te­mu go­spo­dar­stwo to opu­ści­li go­spo­da­rze a po­miesz­cze­nia in­wen­tar­skie po­zo­sta­ły pu­ste – na­le­ża­ło je wy­ko­rzy­stać. Kuchnia i izba po­wró­ci­ły do swo­jej po­przed­niej funk­cji, a in­ne po­miesz­cze­nia, po do­ko­na­niu ad­ap­ta­cji, zmie­ni­ły swo­je nie­gdy­siej­sze prze­zna­cze­nie. Tak więc po­miesz­cze­nie po­wsta­łe na miej­scu by­łej obór­ki, po grun­tow­ny­ch pra­ca­ch ad­ap­ta­cyj­ny­ch, zo­sta­ło urzą­dzo­ne ja­ko sa­lo­nik kominkowo-barowy.

Zbudowanie otwar­te­go ko­min­ka by­ło o ty­le pro­ste, że w na­roż­ni­ku te­go po­miesz­cze­nia znaj­do­wał się pion ko­mi­no­wy. Pozostało więc od­po­wied­nie pod­łą­cze­nie się do nie­go. Całkowite sku­cie ścian, po­ło­że­nie no­wy­ch tyn­ków i wy­wie­zie­nie daw­ne­go pod­ło­żabarek z cholewkarki spo­wo­do­wa­ło po­zby­cie się ewen­tu­al­ny­ch ob­cy­ch za­pa­chów a po­ło­że­nie ka­flo­wej po­sadz­ki do­da­ło ru­sty­kal­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i funk­cjo­nal­no­ści te­mu przy­tul­ne­mu po­miesz­cze­niu. Doskonałym ele­men­tem, przy­po­mi­na­ją­cym daw­ne cza­sy, by­ło po­zo­sta­wie­nie łu­ko­wa­ty­ch su­fi­tów i za­śle­pie­nie drew­nia­ny­mi bel­ka­mi sta­lo­wy­ch pod­cią­gów.

Zabytkowa ma­szy­na szew­ska – cho­lew­kar­ka – do­sko­na­le się spi­sa­ła, słu­żąc  kon­struk­cją do zbu­do­wa­nia bar­ku. Zaś bar­ko­wą szaf­kę uda­ło się zbu­do­wać z kon­struk­cji sta­rej ma­szy­ny do szy­cia. Mamy za­tem wszyst­ko: przy bar­ku mo­że­my się ochło­dzić (choć od we­wnątrz też roz­grzać), a przy ko­min­ku ogrzać.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>