7 stycznia 2010, czwartek, 15:43

Trzej Królowie w nowej szacie

W no­wej sza­cie za­sta­li wczo­raj Trzej Królowie stro­nę www.chatawlesie.pl wraz z ty­mi, któ­rzy od wczo­raj do­ko­ny­wa­li wir­tu­al­ne­go od­wie­dze­nia te­go ad­re­su. Otrzymany pod cho­in­kę pre­zent w po­sta­ci in­dy­wi­du­al­ne­go blo­ga przez te dwa ty­go­dnie do­gry­wał się na ro­bo­czej stro­nie. Posty prze­ze mnie two­rzo­ne nie by­ły wir­tu­al­ne, ale od­zwier­cie­dla­ły to, co do­ty­czy te­go miej­sca i je­st frag­men­tem te­go, bę­dzie się po­ja­wia­ło na tej stro­nie.

Zatem za­pra­szam wszyst­ki­ch od­wie­dza­ją­cy­ch ten ad­res do za­miesz­cza­nia ko­men­ta­rzy do two­rzo­ny­ch po­stów. Będę się sta­rał w mia­rę na bie­żą­co od­da­wać at­mos­fe­rę te­go miej­sca ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem nie­ska­zi­tel­nej przy­ro­dy Borów Stobrawskich i dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go Śląska Opolskiego. Na tej stro­nie znaj­dzie­cie rów­nież ak­tu­al­ne pro­po­zy­cje do­ty­czą­ce moż­li­wo­ści re­lak­su, wy­po­czyn­ku czy też re­ali­za­cji wła­snej ak­tyw­no­ści re­kre­acyj­nej czy tu­ry­stycz­nej w sa­mym ser­cu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

P.S. Podziękowania dla fun­da­to­ra blo­ga i au­to­ra ak­tu­al­nej wer­sji stro­ny – sy­na Macieja.

Powiązane wpisy

4 komentarze Trzej Królowie w nowej szacie

 • Janina Dębska od Eli Ż.

  Witam w Nowym 2010 Roku i ślę go­rą­ce ży­cze­nia ( wraz z kol. Elą Ż. – z uprzej­mo­ści jej i jej komp.) do tej pięk­nej cha­ty w le­sie. Muszę stwier­dzić ,że ma­sz nie­zwy­kły ta­lent pi­sar­ski ( opró­cz in­ny­ch talentów- oczy­wi­ście!) i czy­ta się to faj­nie. Chciałoby się tam być, no ale jak po­ko­nać te śnie­gi i zaspy.Tobie się uda­ło a ja bo­ję się ry­zy­ko­wać. Jestem z dziew­czy­na­mi( Ela i Halinka) na eta­pie wy­bo­ru wcza­sów. Ja oczy­wi­ście wy­bra­ła­bym Thassos, ale nie wiem co wy­my­ślą dziew­czy­ny. JANINA
  ps. Ela py­ta czy tam sie zmie­ści ok 30 osób na spo­tka­nie kla­so­we i jak np za­ła­twić ka­te­ring i no i kie­dy naj­lep­szy ter­min na to spo­tka­nie? Tyle py­tań. Czekamy na od­po­wie­dź. po­zdra­wia­my

 • Dzięki Tato, nie ma za co :) Dla mnie to sa­ma ra­do­ść.
  Ale nie je­st to tyl­ko mo­ja za­słu­ga. W tym miej­scu chciał­bym po­dzię­ko­wać ca­łej spo­łecz­no­ści in­ter­ne­to­wej sku­pio­nej wo­kół plat­for­my WordPress oraz ze­spo­ło­wi BytesForAll, bez któ­ry­ch udzia­łu ta stro­na nie mo­gła­by ist­nieć w tym kształ­cie.

 • Magda

  Świetny po­my­sł Wojtku, te­raz bę­dzie­my na bie­żą­co wie­dzieć co w „Chacie w le­sie” pisz­czy :) Pozdrawiam

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>