8 lutego 2010, poniedziałek, 16:10

Widziałem orła cień …

To wła­śnie ten wi­dok dziś mnie za­uro­czył. Trzy or­ły bie­li­ki przez po­nad pięć mi­nut po­zo­wa­ły mi do zdję­cia w trak­cie dzi­siej­sze­go re­lak­su na bie­gów­ka­ch.

To był mój czwar­ty (po nie­dziel­nej prze­rwie na re­ge­ne­ra­cje sił) dzień na nar­ta­ch bie­go­wy­ch w Borach Stobrawskich. Żałuję, że nie mia­łem ze so­bą apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go – te zdję­cia ro­bio­ne ko­mór­ką nie­ste­ty nie są spe­cjal­ne. Niemniej jed­nak dla udo­ku­men­to­wa­nia dzi­kiej przy­ro­dy mu­si to wy­star­czyć. O na­po­tka­nym kil­ka lat te­mu bie­li­ku pi­sa­łem w ostat­nim po­ście. I tu dziś, jak­by dla po­twier­dze­nia te­go fak­tu i na ży­cze­nie zja­wi­ły się nad mo­ją gło­wą – i to aż trzy!

Na dzi­siej­szą, zi­mo­wą tra­sę wy­bra­łem się lek­ko przy­pró­szo­ną i w mia­rę od­śnie­żo­ną przez le­śni­ków Drogą Kościelną, po­tem Błotną – aż pod sam

przy­sió­łek  Młodnik i da­lej do roz­wi­dle­nia zwa­ne­go Gwiazdą w kie­run­ku Kęszyc. Kiedy zro­bi­łem krót­ki po­stój przy nie­wiel­kim, świe­żym zrę­bie – nad so­sna­mi za­uwa­ży­łem krą­żą­ce trzy ogrom­ne, pta­sie syl­wet­ki. To by­ły one – or­ły bie­li­ki! Klęczałem na nar­ta­ch, za­par­tym tchem i z za­dar­tą gło­wą oglą­da­łem ich bu­ja­nie w prze­stwo­rza­ch. Zataczały mia­ro­we krę­gi, od­da­la­jąc się wol­no w głąb ota­cza­ją­cy­ch, so­sno­wy­ch bo­rów.

Mapa obok (www.galileos.pl) przed­sta­wia lo­ka­li­za­cję Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. W pra­wym dol­nym ro­gu znaj­du­je się je­go sym­bol – orzeł bie­lik z roz­po­star­ty­mi skrzy­dła­mi. Mam na­dzie­ję, że bę­dę miał jesz­cze oka­zję zo­ba­czyć go kie­dyś z bli­ska. A te­raz kil­ka słów o tym uro­kli­wym i dzie­wi­czym ob­sza­rze, po­ło­żo­nym w pół­noc­nej czę­ści wo­je­wódz­twa opol­skie­go – głów­nie na te­re­nie gmin Lubsza, Murów, Pokój i Popielów.

Stobrawski Park Krajobrazowy (po­wo­ła­ny w 1999 r.) obej­mu­je pow. 52636,5 ha. Występuje tu 48 ga­tun­ków ro­ślin chro­nio­ny­ch i ży­je 220 ga­tun­ków zwie­rząt chro­nio­ny­ch , 185 ga­tun­ków pta­ków ( z cze­go 145 tu wła­śnie gniaz­du­je). W gra­ni­ca­ch SPK znaj­du­ją się 4 re­zer­wa­ty przy­ro­dy, 8 użyt­ków eko­lo­gicz­ny­ch, 2 ze­spo­ły przy­rod­ni­czo -kra­jo­bra­zo­we i oko­ło 50 po­mni­ków przy­ro­dy. Lasy, bę­dą­ce po­zo­sta­ło­ścią  daw­nej Puszczy Śląskiej, sta­no­wią 80 % ob­sza­ru par­ku.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>