18 marca 2010, czwartek, 20:19

Nareszcie przyszła

Długo się ocią­ga­ła z te­go­rocz­nym przyj­ściem. Kluczyła pra­wie od mie­sią­ca – od św. Macieja. Nawet dziś ra­no mnie za­sko­czy­ła, kie­dy by­łem zmu­szo­ny od­gar­niać zwa­ły śnie­gu, któ­ry za­le­gał przed wej­ściem do do­mu po zsu­nię­ciu się z da­chu. Słoneczko jed­nak szyb­ko za­czę­ło przy­grze­wać i w cie­niu już w po­łu­dnie by­ło 13 stop­ni.

Ten po­god­ny dzień wy­ko­rzy­sta­łem dziś na przy­ci­na­nie drzew owo­co­wy­ch. Sporo tzw. wil­ków by­ło na przy­do­mo­wej gru­szy – to ta­kie strze­la­ją­ce pro­sto w gó­rę cien­kie no­we pę­dy, któ­re na­le­ży wy­ci­nać co ro­ku. Prześwietliłem też drze­wa śli­wek i ja­błoń. Niewiele zo­sta­ło ty­ch sta­ry­ch drzew owo­co­wy­ch wo­ko­ło cha­ty, a te mło­dziut­kie, po­sa­dzo­ne już prze­ze mnie bar­dzo po­wo­li ro­sną.

Dziś mam jesz­cze je­den te­mat. Jadąc do la­su ode­bra­łem cie­ka­wy pre­zent z Urzędu Gminy w Murowie. Wójt – Pan Andrzej Puławski po­da­ro­wał mi zdo­by­ty przez cór­kę Ewę, za­miesz­ka­łą w Niemczech bra­ku­ją­cy to­mik po­ezji daw­ne­go go­spo­da­rza cha­ty – Janusza Gałka. Dokładnie dwa mie­sią­ce te­mu pi­sa­łem w blo­gu na te­mat po­szu­ki­wań jesz­cze jed­ne­go to­mi­ku te­go au­to­ra. Udało się.

Tomik za­wie­ra też de­dy­ka­cje nie­któ­ry­ch utwo­rów. Liczę na to, że mo­że wy­mie­nio­ne oso­by ode­zwą się, aby przy­bli­żyć po­stać au­to­ra. Zatem już na ty­tu­ło­wej stro­nie pierw­sza de­dy­ka­cja (na zdję­ciu obok). Utwór Tyle do stra­ce­nia de­dy­ko­wa­ny je­st Pawłowi Kromholzowi. A tek­st, któ­ry je­st za­ra­zem ty­tu­łem ca­łe­go to­mi­ku Definicja wiecz­nej sa­tys­fak­cji de­dy­ko­wa­ny je­st dla au­to­ra okład­ko­wej gra­fi­ki – Nicola Nascowa.

Zacytuję tek­st pt.: W cie­niu – de­dy­ko­wa­ny Pani Krystynie Cybińskiej:

Słońce mie­rzy­ło pro­sto w kwiat

i kwiat ró­sł pro­sto do słoń­ca

a po­za tym skraw­kiem

wię­cej by­ło cie­ni

niż drzew

wię­cej by­ło serc

niż lu­dzi

wię­cej by­ło uczuć

niż serc


Zatem nie­ch przy­wo­ła­ne w tek­ście słoń­ce przy­bli­ża nas do kli­ma­tu tej, któ­ra dziś do nas  przy­szła. Witaj nam wio­sno!

4 komentarze Nareszcie przyszła

 • Maciej

  Wszyscy chce­my zo­ba­czyć gra­fi­kę Nicola Nascowa!
  Dodaj pro­szę zdję­cie okład­ki :)

 • Ewa Pulawska - Hejna

  Bardzo cie­ka­wa stro­na i pięk­nie od­re­stau­ro­wa­na cha­ta! Gdzieś mgli­ście w pa­mię­ci mam te cha­tę, le­cz do koń­ca już nie wiem czy to tyl­ko dzie­cię­ce wy­obra­że­nie, czy rze­czy­wi­sto­ść, któ­ra za­tar­ła się w pa­mię­ci!

  Mam na­dzie­je to­mi­ki wier­szy J.Galka się przy­da­ły, po­zdra­wiam.

  • Jeszcze raz dzię­ki za bra­ku­ją­cy to­mik i wzbo­ga­ce­nie hi­sto­rii te­go ta­jem­ni­cze­go miej­sca. Zapraszam do od­wie­dze­nia cha­ty nie tyl­ko wir­tu­al­nie. WG

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>