29 marca 2010, poniedziałek, 0:25

Przygotowania przed sezonem – pliszki i żabka

Tydzień mi­nął bar­dzo szyb­ko. Malowanie ca­łej cha­ty, re­mont sta­rej piw­nicz­ki za­bie­ra spo­ro ener­gii, a do te­go do­szły jesz­cze wy­ko­py pod eko­lo­gicz­ne szam­bo, na któ­re wresz­cie przy­szła po­ra. Przy oka­zji ro­bie­nia przy­go­to­wań do za­mon­to­wa­nia krę­gów na szam­bo, za­sko­czył mnie bar­dzo wy­so­ki po­ziom wód grun­to­wy­ch. Woda w dwó­ch wy­ko­pa­ch po­ja­wi­ła się już na głę­bo­ko­ści 1,4 me­tra. Przez ostat­nie la­ta po­ziom wód grun­to­wy­ch w mo­jej oko­li­cy spa­dł do bar­dzo ni­skie­go sta­nu – oko­ło 4 m. To te­go­rocz­na, sro­ga zi­ma i ol­brzy­mie opa­dy śnie­gu pod­nio­sły ich po­ziom.

Teraz sło­wo o bu­dzą­cej się wio­śnie. We wto­rek po­ja­wi­ły się na mo­jej po­se­sji (gniaz­du­ją­ce i w ubie­głym ro­ku) ru­chli­we plisz­ki z dy­ga­ją­cy­mi ogon­ka­mi. Te ich ryt­micz­nie uno­szą­ce się ogon­ki spra­wi­ły, że „Każda plisz­ka swój ogo­nek chwa­li„. Dzień póź­niej do sta­wu za­wi­ta­ła żab­ka – jed­na z pię­ciu re­zy­du­ją­cy­ch u nas.

Weekendowa so­bo­ta i nie­dzie­la by­ła od­po­czyn­kiem od fi­zycz­ny­ch prac przy cha­cie, ale za to bar­dzo in­ten­syw­ną, ko­lej­ną se­sją wy­jaz­do­wą na szko­le­nie tre­ne­rów biz­ne­su. Tym ra­zem za­mia­st wy­jaz­du do Koniakowa, awan­so­wa­li­śmy do Pałacu Palm w nie­da­le­kim Izbicku – świet­ne wa­run­ki. Mogę się też przy tej oka­zji po­chwa­lić swo­im nie­wiel­kim wkła­dem w re­stau­ra­cję i przy­wró­ce­nie do daw­nej świet­no­ści te­go zruj­no­wa­ne­go pa­ła­cu. Uratowanie mo­drze­wio­wy­ch drzwi wej­ścio­wy­ch i drzwi pro­wa­dzą­cy­ch do prze­ciw­le­głe­go wyj­ścia je­st mo­im oso­bi­stym udzia­łem (fot­ka obok). Zaś to za­łą­czo­ne zdję­cie pa­ła­cu zro­bi­łem, gdy był jesz­cze w trak­cie re­no­wa­cji i ad­ap­ta­cji do dzi­siej­szej funk­cji. Teraz pre­zen­tu­je się oka­za­le.

Jeszcze wró­cę do szko­le­nia: cie­ka­we warsz­ta­ty i dal­sza in­te­gra­cja gru­py przy­no­szą nam wie­le no­wy­ch tre­ści, za­an­ga­żo­wa­nia i sa­tys­fak­cji. Nabyłem też no­we do­świad­cze­nie re­kre­acyj­ne, gra­jąc po raz pierw­szy w krę­gle. Świetny re­laks, za­ba­wa i in­te­gra­cja w pod­gru­pa­ch.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>