7 marca 2010, niedziela, 13:42

Wszystkim Paniom

Specjalnie dla wszyst­ki­ch Pań od­wie­dza­ją­cy­ch tę stro­nę za­trzy­ma­łem w swo­jej ba­zie na­tu­ral­ny bu­kiet ubie­gło­rocz­ny­ch mar­ga­re­tek.  Zawsze je skru­pu­lat­nie omi­jam przy ko­sze­niu tra­wy. Te prze­sy­łam wir­tu­al­nie z oka­zji Waszego Święta.

Niech Wam przy­po­mi­na­ją nad­cho­dzą­cą wio­snę. Aby ich wi­dok Was roz­pro­mie­niał i skra­cał Wam czas do na­dej­ścia cie­pły­ch, sło­necz­ny­ch dni i ry­chłe­go wy­pa­du na ło­no na­tu­ry (pro­szę klik­nąć na tej fot­ce).

PS  Już pierw­si go­ście za­re­zer­wo­wa­li dłu­gi, ma­jo­wy week­end – (go­spo­da­rz).

2 komentarze Wszystkim Paniom

  • Kasia

    Dziękujemy :) Chyba wszyst­kie cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią na te­go­rocz­ne …

  • Sabina Jacak

    Twoje mar­ga­ret­ki są pięk­ne i sub­tel­ne jak ży­cze­nia. Dziękuję za mi­łe sło­wa dla Nas-kobiet. Czuję w ni­ch wie­le cie­pła, za­pa­chu la­ta, Twojej tro­ski i po­zy­tyw­nej ener­gii. Pozdrawiam!

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>