5 kwietnia 2010, poniedziałek, 20:43

Coś dla zdrowia

Koniec świą­tecz­ne­go ob­ja­da­nia się. Ogłaszam przy­łą­cze­nie się do ak­cji Polska Biega, pro­pa­go­wa­nej przez Gazetę Wyborczą. Wiosenna po­ra je­st do­brą oka­zją do wy­ru­sze­nia na ło­no na­tu­ry. Każdemu chęt­ne­mu do­brze zro­bi na­wet nie­wiel­kie bie­ga­nie. Zatem za­cznij­my już tro­chę in­ten­syw­niej się ru­szać, aby po­pra­wić kon­dy­cję na or­ga­ni­zo­wa­ny bieg na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, któ­ry od­bę­dzie się za mie­siąc w oko­li­ca­ch na­szej ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej.
Na stro­nie głów­nej i za­kład­ce Aktualna ofer­ta znaj­du­ją się szcze­gó­ły na­szy­ch bie­gów. Będzie to praw­dzi­wie re­lak­so­we bie­ga­nie dla do­ro­sły­ch i dzie­ci le­śny­mi duk­ta­mi na ozna­czo­nej tra­sie bie­gu.
Zapraszam sym­pa­ty­ków Chaty w le­sie i wszyst­ki­ch mi­ło­śni­ków re­lak­su na ło­nie na­tu­ry. Proszę zgła­szać swój udział po­przez na­sz ad­res e-mail: info@chatawlesie.pl

Oto miej­sce, któ­re bę­dzie star­tem i me­tą na­szy­ch ma­jo­wy­ch bie­gów.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>