28 kwietnia 2010, środa, 22:26

Ekologiczna inwestycja

Udało nam się zre­ali­zo­wać pla­ny in­we­sty­cyj­ne przed te­go­rocz­nym se­zo­nem. Przydomowa, eko­lo­gicz­na oczysz­czal­nia ście­ków już pra­wie go­to­wa. Dziś, po za­sy­pa­niu wszyst­ki­ch wy­ko­pów za­sia­łem traw­kę. Do na­sze­go Stobrawskiego bie­gu – Kęszyce 2010 po­win­na się już za­zie­le­nić. Prezentowane zdję­cie uka­zu­je jesz­cze etap mon­ta­żo­wy, aby móc zo­ba­czyć, jak ta­ka in­sta­la­cja wy­glą­da. Jeszcze do­dam, że po­za wi­docz­ny­mi, no­wy­mi osad­ni­ka­mi, wy­ko­rzy­sta­łem ist­nie­ją­cy zbior­nik be­to­no­wy na szam­bo, któ­ry znaj­du­je się pod cha­rak­te­ry­stycz­nym, wi­docz­nym na zdję­ciu dom­kiem z ser­dusz­kiem. Zdjęcia po osta­tecz­nym mon­ta­żu z zie­lo­ną już traw­ką do­łą­czę póź­niej.

PS. Dzisiaj też uda­ło mi się po­zy­skać ko­lej­ne­go, lo­kal­ne­go spon­so­ra do na­szy­ch ma­jo­wy­ch bie­gów. Przypominam za­tem o zgło­sze­nia­ch na li­sty star­to­we. WG

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>