19 kwietnia 2010, poniedziałek, 13:16

Można wygrać wypoczynek u nas

W ubie­głym ty­go­dniu go­ści­li­śmy re­dak­to­ra Radia Opole – Janusza Maćkowiaka, któ­ry re­ali­zo­wał ma­te­riał do Rankingu cie­ka­wy­ch, ma­ło zna­ny­ch, ci­chy­ch i spo­koj­ny­ch miej­sc do wy­po­czyn­ku na Opolszczyźnie.

Za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej na­szej, lo­kal­nej roz­gło­śni www.radio.opole.pl moż­na gło­so­wać na na­sze lo­kum i wy­grać dar­mo­wy, ty­go­dnio­wy po­byt w Chacie w le­sie.

Przypominam też o zgło­sze­nia­ch do ma­jo­wy­ch bie­gów w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Plakat z in­for­ma­cja­mi  Stobrawski Bieg – Kęszyce 2010 w ra­ma­ch ak­cji Polska Biega znaj­du­je się na pod­stro­nie Aktualna ofer­ta.

Zapraszam za­rów­no do gło­so­wa­nia na na­sze lo­kum, jak  i zgła­sza­nia się na ma­jo­we bie­gi.

PS. Wczoraj na pa­ra­pe­cie na­sze­go ku­chen­ne­go okna po­ja­wił nam się w ca­łej kra­sie na­sz du­dek (Upupa epops).

1 komentarz do Można wygrać wypoczynek u nas

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>