21 kwietnia 2010, środa, 22:14

Zaproszenie na Giełdę Staroci

Tym ra­zem pro­po­nu­ję wy­ciecz­kę do mia­sta i za­pra­szam na dru­gą edy­cję gieł­dy sta­ro­ci, któ­rą w ra­ma­ch Opolskiego Bractwa Wojciechowego or­ga­ni­zu­ję w Opolu (o Opolskim Bractwie Wojciechowym pi­sa­łem już w jed­nym z po­stów). Giełda od­by­wać się bę­dzie – po­dob­nie jak w ubie­głym ro­ku w sa­mym cen­trum Opola (na  Placu Kopernika obok gma­chu Uniwersytetu Opolskiego i Galerii Solaris) w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w go­dz. od 10.00 do 16.00, ale nie­któ­rzy wy­staw­cy za­po­wie­dzie­li swój przy­jazd już w so­bo­tę po po­łu­dniu.

W ubie­głym ro­ku do Opola na na­sze za­pro­sze­nie zje­cha­ło po­nad 150 ko­lek­cjo­ne­rów sta­ro­ci z ca­łe­go kra­ju – za­pew­nia­li, że na te­go­rocz­nej gieł­dzie też się po­ja­wią. W tym ro­ku za­ob­ser­wo­wa­li­śmy spo­re za­in­te­re­so­wa­nie  opol­ski­ch ko­lek­cjo­ne­rów sta­ro­ci, któ­rzy awi­zo­wa­li wy­sta­wie­nie swo­ich ko­lek­cji. Zdjęcie z ubie­gło­rocz­nej gieł­dy po­ka­zu­je rów­nież sta­re, za­byt­ko­we sa­mo­cho­dy, któ­re za spra­wą jed­ne­go z Wojciechów (W. Nowosielskiego) uatrak­cyj­ni­ły tę im­pre­zę.

Wojciechowa Giełda je­st or­ga­ni­zo­wa­na w ra­ma­ch do­rocz­ny­ch im­prez Dni Opola, przy­pa­da­ją­cy­ch za­wsze w oko­li­ca­ch św. Wojciecha – pa­tro­na na­sze­go mia­sta. 

Organizatorzy – Wojciechowie po­ja­wią się w spe­cjal­ny­ch to­ga­ch i bę­dą rów­nież ofe­ro­wać róż­no­ści na wła­snym sto­isku Opolskiego Bractwa Wojciechowego. Zgromadzone fun­du­sze ze sprze­da­ży ofe­ro­wa­ny­ch dro­bia­zgów oraz oko­licz­no­ścio­we­go me­da­lu Bractwa, po­słu­żą im do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści na rze­cz miesz­kań­ców.

Drugim miej­scem dzia­łań Bractwa bę­dzie Studnia św. Wojciecha na Wzgórzu Uniwersyteckim obok ko­ścio­ła Na Górce. Tam bę­dzie moż­na skosz­to­wać uzdra­wia­ją­cej nie­gdyś wo­dy  i na­pa­ru ziół na cho­ro­by XXI wie­ku.

PS. Przypominam o moż­li­wo­ści wy­gra­nia po­by­tu w Chacie w le­sie – in­fo w po­przed­nim po­ście.

Proszę rów­nież pa­mię­tać o na­szy­ch ma­jo­wy­ch bie­ga­ch.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>