5 maja 2010, środa, 9:57

Biegamy, biegamy

Już w naj­bliż­szy pią­tek po­bie­ga­my na kil­ku dy­stan­sa­ch w ra­ma­ch ak­cji Polska Biega. Medale już cze­ka­ją wy­po­le­ro­wa­ne!

Zanim za­wi­śnie ba­ner z na­zwą na­szej im­pre­zy – trze­ba jesz­cze ozna­ko­wać tra­sy bie­gów. Udało mi się uzy­skać zgo­dę le­śni­cze­go na zna­le­zie­nie w le­sie od­po­wied­ni­ch pa­li­ków i drew­na na ogni­sko. Lista spon­so­rów pra­wie do­pię­ta, ale sa­me zgło­sze­nia do po­szcze­gól­ny­ch bie­gów jesz­cze otwar­te.

Będą na­to­mia­st do­dat­ko­we atrak­cje – zjeż­dżal­nia dla dzie­ci, któ­rą spe­cjal­nie do la­su do­star­czy je­den ze spon­so­rów. Proszę za­tem za­brać ze so­bą ma­lu­chy, a pro­gno­za po­go­dy na pią­tek na­pa­wa opty­mi­zmem.

Zatem za­pra­szam za­wod­ni­ków i ki­bi­ców pod na­szą kwit­ną­cą gru­szę.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>