17 maja 2010, poniedziałek, 21:02

Czaple siwe w gościach

Pomimo ulew­ne­go desz­czu, któ­ry nas nę­ka już od trzech dni z rzę­du, do­tar­ły dziś przed po­łu­dniem na na­sze le­śne po­la­ny cza­ple si­we (ARDEA CINEREA).

Najpierw za­uwa­ży­łem na brze­gu po­la­ny dum­nie spa­ce­ru­ją­ce­go wiel­kie­go osob­ni­ka – to był on – wy­raź­nie mę­ski osob­nik o wzro­ście oko­ło 100 cm. Kroczył dum­nie na swy­ch wy­so­ki­ch no­ga­ch, roz­glą­da­jąc się do­oko­ła. Po kil­ku mi­nu­ta­ch z brze­gu la­su na­de­szła je­go part­ner­ka z cha­rak­te­ry­stycz­nie wy­gię­tą w kształ­cie li­te­ry „S” szy­ją (zdję­cie po­ni­żej wy­ko­na­ne spod cha­ty w trak­cie ule­wy).

Czyżby szu­ka­ły w na­szym le­sie  miej­sca na gniaz­do­wa­nie? Wprawdzie cza­ple szu­ka­ją po­ży­wie­nia na brze­ga­ch bo­ga­ty­ch w ro­ślin­no­ść szu­wa­ro­wą, na ba­gna­ch lub pod­mo­kły­ch łą­ka­ch, ale ich ko­lo­nie lę­go­we moż­na spo­tkać w nie­wiel­ki­ch la­sa­ch da­le­ko od wo­dy.

Mamy za­tem te­go­rocz­nej wio­sny pod­mo­kłe łą­ki, gdzie wo­da prze­le­wa się już z ro­wów na przy­le­głe te­re­ny. Chyba stąd po­ja­wi­ły się na le­śnym że­ro­wi­sku te cie­ka­we pta­ki. Ich ciem­no­żół­te, dłu­gie dzio­by i wy­pro­sto­wa­ne dłu­gie no­gi po­zwa­la­ją im na do­stoj­ne bro­dze­nie i wy­ła­wia­nie lub wy­cią­ga­nie z tra­wy po­ży­wie­nia.

Ciągły, ulew­ny desz­cz nie po­zwo­lił mi na zro­bie­nie do­bry­ch zdjęć, ale i tak uda­ło mi się udo­ku­men­to­wać przy­by­cie no­wy­ch go­ści w oko­li­ce na­szej cha­ty. Zdjęcie po­wy­żej po­cho­dzi ze stro­ny foto-ptaki.pl

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>