25 maja 2010, wtorek, 10:15

Jabłoń … w lesie

Taki ma­jo­wy ob­raz po­zo­sta­wiam na swo­im le­śnym blo­gu na ja­kiś czas.

Już dziś dia­me­tral­nie zmie­niam geo­gra­ficz­ne kli­ma­ty, bo­wiem przez pięć ty­go­dni bę­dę re­zy­do­wał na nie­wiel­kiej wy­spie grec­kiej Thassos, opie­ku­jąc się pol­ski­mi tu­ry­sta­mi (w ra­ma­ch kon­trak­tu z jed­nym z biur po­dró­ży).

Jeżeli czas i wa­run­ki po­zwo­lą, to po­sta­ram się sym­pa­ty­kom Chaty w le­sie przy­bli­żyć ten in­te­re­su­ją­cy frag­ment Grecji.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>