30 maja 2010, niedziela, 20:05

Kalimera!

Greckim dzień do­bry wi­tam sym­pa­ty­ków Chaty w le­sie. Udało mi się po­ko­nać trud­no­ści z bez­płat­nym do­stę­pem do in­ter­ne­tu, dzię­ki cze­mu mo­gę tro­chę in­for­ma­cji i zdjęć z grec­kiej wy­spy Thassos za­mie­ścić na swo­im le­śnym blo­gu.

THASSOS, to nie­wiel­ka wy­spa Morza Egejskiego – 390 km kwa­dra­to­wy­ch i o ob­wo­dzie 108 km. Zwana wy­spą zie­lo­ną – grec­kim szma­rag­dem Północy. Wyspa je­st od­da­lo­na od  lą­du za­le­d­wie 12 km i li­czy 15 tys. miesz­kań­ców. Administracyjnie je­st pod za­rzą­dem mia­sta Kavala w pół­noc­nej czę­ści Grecji.

Powiązane wpisy

1 komentarz do Kalimera!

  • Darek i Aga

    Pamiętam „P-rezydencie” jak pi­sa­łeś te­go po­sta. I chy­ba ja­ko je­den z pierw­szy­ch go czy­ta­łem. Teraz już wró­ci­li­śmy do kra­ju, mi­nę­ło kil­ka dni a my od­czu­wa­my dziw­ną pust­kę i żal, że mu­sie­li­śmy z te­go cu­dow­ne­go miej­sca wy­je­chać. Słońce, pla­ża i cu­dow­ni lu­dzie te­go bra­ku­je naj­bar­dziej. W Polsce te­raz ma­my upa­ły po 35 stop­ni ale nie je­st to ta­kie przy­jem­ne sło­necz­ko jak na Thassos, par­no du­szo, tak że od­dy­chać się nie da i po­wie­trze ja­kieś ta­kie gę­ste.

    Pozdrawiamy :)

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>