12 maja 2010, środa, 23:07

Majowe barwy

Co ro­ku maj ob­da­ro­wu­je nas swo­imi ko­lo­ro­wy­mi bar­wa­mi. Ukwiecone drze­wa owo­co­we wa­bią psz­czo­ły i trzmie­le mio­do­wym za­pa­chem. Ich in­ten­syw­na pra­ca przy zbie­ra­niu mio­do­daj­ne­go pył­ku przy­po­mi­na uwi­ja­ją­cy­ch się żni­wia­rzy na po­la­ch z ob­ra­zów Renoira. Pastelowe kwia­ty ja­bło­ni urze­ka­ją de­li­kat­nym ró­żem, a ich ob­fi­to­ść za­po­wia­da do­bre owo­co­wa­nie. Zatem bę­dzie oka­zja do ro­bie­nia kom­po­tów i su­sze­nia ja­błek w je­sien­ne dni.

Kwitnący pod na­szą cha­tą pi­gwo­wiec przy­po­mi­na bzy­czą­cą pa­sie­kę. A słod­ki za­pa­ch drob­ne­go, czer­wo­ne­go (ko­ra­lo­we­go) kwie­cia za­pie­ra de­ch w pier­sia­ch. Po uchy­le­niu po­ko­jo­we­go okna śmia­ło mo­że­my sto­so­wać aro­ma­te­ra­pię. Liści pra­wie nie wi­dać na tym do­rod­nym krze­wie, a do­rod­ne kwia­ty zda­ją się pło­nąć swo­im bla­skiem, jak­by ktoś ogni­sko pod sa­mym oknem roz­pa­lił.

Natomiast bia­łe kwia­ty gru­szy pre­zen­to­wa­ne w przed­ostat­nim po­ście już opa­dły. Usiały zie­lo­ną tra­wę, przy­po­mi­na­jąc pierw­szy przed­zi­mo­wy śnieg.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>