16 czerwca 2010, środa, 22:08

Siga, siga

Tak wła­śnie tu bie­gnie czas – po­wo­li, po­wo­li. Prawdziwie le­ni­we ży­cie to­czy się na po­łu­dniu tej grec­kiej wy­spy Thassos.

Nikomu nie­śpiesz­no. Nawet le­ni­we ko­ty snu­ją się po po­dwór­ka­ch, pod po­rzu­co­ny­mi nie­da­le­ko pla­ży łód­ka­mi i pod sto­li­ka­mi re­stau­ra­cy­jek na pa­sa­żu w Limenaria. Podobnie je­st zresz­tą i w in­ny­ch, nie­wiel­ki­ch osa­da­ch nad brze­giem Morza Egejskiego, w Pefkari czy Potos.

Natomiast z  pew­nym nie­po­ko­jem re­stau­ra­to­rzy ob­ser­wu­ją zbyt wol­ne roz­krę­ca­nie się se­zo­nu, co od­zwier­cie­dla do­ść nie­mra­wy na­pływ no­wy­ch wcza­so­wi­czów. To si­ga, si­ga tym ra­zem im do­skwie­ra. Czyżby tu­ry­ści prze­stra­szy­li się grec­kie­go kry­zy­su? Co praw­da, praw­dzi­wy se­zon do­pie­ro od lip­ca.

Pogoda na­to­mia­st je­st su­per – peł­ne słoń­ce i tem­pe­ra­tu­ra w cie­niu 38 stop­ni C z pro­gno­za­mi wzro­sto­wy­mi. Słońce już na­praw­dę pra­ży. Już cie­pła, la­zu­ro­wa bry­za za­chę­ca do za­ży­wa­nia ką­pie­li od wcze­sny­ch go­dzin ran­ny­ch. Swoje co­dzien­ne,  bie­gi po­sze­rzy­łem o ta­ką wła­śnie ką­piel po­ran­ną. Słona wo­da dzię­ki swo­jej wy­por­no­ści po­zwa­la na bar­dzo re­lak­so­we pły­wa­nie.

Zatem za­chę­cam do przy­jaz­du na wy­po­czy­nek na uro­kli­wą wy­spę Thassos. Tu żad­ne za­miesz­ki nie do­cie­ra­ją, straj­ki rów­nież nie obej­mu­ją te­go tu­ry­stycz­ne­go re­jo­nu, a ce­ny w po­rów­na­niu z ubie­głym ro­kiem nie wzro­sły. Jedynie kie­row­com do­skwie­ra pod­wyż­ka ben­zy­ny o 50% w sto­sun­ku do ubie­głe­go ro­ku.

4 komentarze Siga, siga

  • Darek i Agnieszka

    Witam Pana „P-rezydenta” dziś ma­my wy­bo­ry i po­my­śla­łem o pa­nu i o pa­na blo­gu tak wiec je­stem. Siga, Siga do­sko­na­le opi­su­je men­tal­no­ść Greków. Słyszałem w ra­diu, że w Grecji są nie­sa­mo­wi­te re­kor­do­we upa­ły, czy na na­szej wy­spie tez je­st to tak bar­dzo od­czu­wal­ne?

    Pozdrawiam

    • Było tyl­ko 40 stop­ni – da­my ra­dę. Dziś prze­szła dwu­dzie­sto­mi­nu­to­wa bu­rza i pod na­szym pen­sjo­na­tem „Maria” na krót­ko po­ja­wi­ła się rze­ka. Pozdrawiam – WG

  • Kasia

    Tatuś – przy­wió­zł­byś ta­kie­go grec­kie­go ru­de­go kot­ka :)

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>