9 lipca 2010, piątek, 11:15

Końskie tematy

Dziś po­ra na wspo­mnie­nie o Oficerskim Rajdzie Skorpiona, któ­ry sta­cjo­no­wał w czerw­cu ubie­głe­go ro­ku na po­se­sji Chaty w le­sie. Pozostało mi spo­ro zdjęć, któ­ry­ch au­to­rem je­st mój le­śny są­siad – Wiesław.

Był to już po raz trze­ci punkt kon­tro­l­ny a za­ra­zem po­pas pod­czas do­rocz­ne­go raj­du Skorpiona w Borach Stobrawskich. Uczestniczyła w ro­ku ubie­głym re­kor­do­wa licz­ba ko­ni – 40!  Ach te ko­nie i ich wiel­bi­ciel­ki…

Z ko­lei w trak­cie pierw­sze­go raj­du na te­re­nie na­szej ba­zy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy wer­ni­saż prac Andrzeja Grocholskiego o te­ma­ty­ce koń­skiej. Ekspozycja ob­ra­zów na na­szej sto­do­le pre­zen­to­wa­ła się nad wy­raz nie­ty­po­wo.

Obok au­tor prac i go­spo­da­rz – or­ga­ni­za­tor.

Powiązane wpisy

1 komentarz do Końskie tematy

  • Bodzia

    Oj pa­mię­tam ten rajd, by­ło wspa­nia­le, Gospodarze prze­mi­li i trun­ki do­sko­na­łe a te ptasz­ki śpie­wa­ją­ce w oko­ło – po pro­stu baj­ka. I ja­każ nie­spo­dzian­ka zo­ba­czyć sie­bie sprzed dwó­ch lat na zdję­ciu :)
    Serdecznie po­zdra­wiam i do zo­ba­cze­nia na rok (mam na­dzie­ję)

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>