20 lipca 2010, wtorek, 11:58

Las ojciec nasz …

Dziś tro­chę o oko­li­cy na­szej le­śnej cha­ty.

„Las oj­ciec na­sz, my dzie­ci je­go, więc chodź­my do nie­go”. To cy­tat z ostat­nie­go nu­me­ru cza­so­pi­sma ECHA LEŚNE, któ­re uka­zu­je się od 1924 ro­ku! i po­pu­la­ry­zu­je wie­dzę o le­sie i przy­ro­dzie (www.lasy.gov.pl).

Autor ar­ty­ku­łu pt.: Dary Sylwana *- Jarosław Szałata w lip­co­wym nu­me­rze pięk­nie pi­sze o da­ra­ch la­su: grzy­ba­ch, ja­go­da­ch, zio­ła­ch( któ­ry­ch je­st aż 150 ga­tun­ków), le­śnym mio­dzie i drze­wa­ch, któ­re le­czą.

Nie bez ko­ze­ry au­tor za­cy­to­wał za­pa­mię­ta­ne w dzie­ciń­stwie i przy­to­czo­ne wy­żej po­wie­dze­nie. Oto je­go sen­ten­cja: Korzystając z da­rów la­su trak­tuj­my go z sza­cun­kiem i czu­ło­ścią na­leż­ną ro­dzi­co­wi.

Zatem za pa­nem le­śni­czym za­pra­szam na wy­ciecz­kę do la­su, gdzie każ­de drze­wo w okre­ślo­ny spo­sób dzia­ła na czło­wie­ka.

Buk li­kwi­du­je stres; li­pa po­ma­ga się wy­ci­szyć / już Jan Kochanowski (1530-1584) we frasz­ce Na li­pę – za­pra­szał: „…go­ściu, sią­dź pod mym li­ściem, a od­pocz­nij so­bie…”/; brzo­za zmniej­sza sta­ny de­pre­syj­ne;  dąb do­da­je ener­gii ży­cio­wej. Zaś olej­ki ete­rycz­ne wy­dzie­la­ne przez drze­wa igla­ste dzia­ła­ją prze­ciw­za­pal­nie i an­ty­bak­te­ryj­nie.

A czyż nie pięk­nie wy­glą­da­ją w swym na­tu­ral­nym po­szy­ciu w Borach Stobrawskich mo­je grzyb­ki? …aż żal je z mchu wy­ry­wać.

___________________________________________________________

* Sylwan – do­bry du­szek, strze­gą­cy la­sów i le­śni­ków we­dług daw­ny­ch wie­rzeń na­szy­ch przod­ków.

1 komentarz do Las ojciec nasz …

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>