25 lipca 2010, niedziela, 9:42

Wakacyjne warsztaty

Od ju­tra w na­szej ba­zie bę­dą go­ścić na ty­go­dnio­wy­ch (za­mknię­ty­ch) warsz­ta­ta­ch uczest­ni­cy tre­nin­gu roz­wo­ju oso­bi­ste­go.

Na zor­ga­ni­zo­wa­nie w na­szej le­śnej cha­cie za­jęć na­mó­wi­ła mnie ko­le­żan­ka z kur­su Trenerów Biznesu – Ola i za­pro­po­no­wa­ła Wakacje z EFTTechniki Emocjonalnej Wolności. Zgłosili się z róż­ny­ch re­jo­nów Polski ci, któ­rzy ze­chcą się na­uczyć te­go,

„Jak wy­ko­rzy­stać EFT do pod­wyż­sze­nia po­czu­cia wła­snej war­to­ści
Jak przy po­mo­cy EFT przy­cią­gnąć do swe­go ży­cia to co chce­my
„.

Zatem mam ty­go­dnio­wą prze­rwę na blo­gu, a wszyst­ki­ch za­pra­szam do od­wie­dze­nia stro­ny www.eft-tapping.pl

za­wsze

w każ­dej chwi­li

mo­że­sz za­cząć wszyst­ko od no­wa

i kształ­to­wać swe ży­cie ta­kim,

ja­kie chce­sz aby by­ło …

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>