9 września 2010, czwartek, 20:32

… góry zdobywać!

Miała to być krót­ka wy­ciecz­ka na po­bli­ski szczyt nad Limenaria, na któ­rym z mo­je­go mia­stecz­ka wi­dać ja­kieś ru­iny.

Na szczyt nie do­tar­łem, bo bi­ta dro­ga do­pro­wa­dzi­ła mnie do ko­lej­ne­go, co­raz bar­dziej od­da­la­jąc mnie od ce­lu wy­pra­wy. Obok wi­dok na jed­ną z za­tok wy­spy Thassos.

Jednak za­sma­ko­wa­łem gór­skiej wę­drów­ki i omi­ja­jąc wspo­mnia­ny szczyt, za­li­czy­łem jesz­cze dzie­więć in­ny­ch.

Wielkim za­sko­cze­niem był wi­dok wy­ra­sta­ją­ce­go z ja­ski­ni do­rod­ne­go drze­wa fi­go­we­go. To by­ło z doj­rza­ły­mi w peł­ni pra­wie gra­na­to­wy­mi już owo­ca­mi. Nie mo­głem przej­ść obok bez skosz­to­wa­nia ich i zro­bie­nia za­pa­sów na dal­szą wę­drów­kę.

Mijając ko­lej­ne szczy­ty w od­da­li roz­po­zna­łem szczyt z wi­docz­ną ka­mien­ną, gór­ską wio­ską Kastro. Z po­wo­du bra­ku cza­su już nie pla­no­wa­łem jej od­wie­dze­nia – zro­bię to in­nym ra­zem i po­sta­ram się zro­bić re­la­cję z te­go cie­ka­we­go miej­sca.

Kiedy wresz­cie zna­la­złem się pod sa­mym szczy­tem Kastro, przy­po­mnia­łem so­bie, że bę­dąc tam przed dwo­ma la­ty, wła­ści­ciel ta­wer­ny, któ­ra na sa­mym szczy­cie funk­cjo­nu­je w se­zo­nie, wska­zy­wał mi dro­gę do Theologos. Wyznacza ją li­nia wy­so­kie­go na­pię­cia, wzdłuż któ­rej znaj­du­je się bi­ta dro­ga do tej gór­skiej miej­sco­wo­ści (o niej pi­sa­łem w jed­nym z czerw­co­wy­ch po­stów).

Po pra­wie po­nad pię­cio­go­dzin­nej wę­drów­ce po­ko­na­łem ja­kieś 15 km i do­tar­łem wresz­cie do Theologos. Spotkałem tam sym­pa­tycz­ny­ch pol­ski­ch tu­ry­stów z Częstochowy. Wspólnie od­wie­dzi­li­śmy mu­zeum folk­lo­ru. Sam sko­rzy­sta­łem z ich wol­ne­go miej­sca w sa­mo­cho­dzie, któ­rym do­tar­li­śmy do Limenaria.

Jeszcze tyl­ko fot­ka wy­ko­na­na to przez Pana Pawła. To zna­le­zio­ne prze­ze mnie gór­skie tro­fea, za­tknię­te na mo­im ki­ju wę­drow­ca. Kozice spo­ty­ka­łem czę­sto na tym ra­czej rzad­ko uczęsz­cza­nym szla­ku. Zresztą wę­dro­wa­łem nie­ozna­ko­wa­ny­mi tra­sa­mi, kie­ru­jąc się ma­pą i in­tu­icją.

PS. Pozdrowienia dla pię­cio­let­nie­go Piotrka, Pani Gosi i Pawła.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>