3 października 2010, niedziela, 13:05

Jesienne impresje

Przy pięk­nej, je­sien­nej po­go­dzie ła­my blo­ga od­da­ję dziś jed­nej z uczest­ni­czek warsz­ta­tów psy­cho­lo­gicz­ny­ch, któ­re trwa­ją w na­szej ba­zie eko­tu­ry­stycz­nej. Oto jej fo­to­gra­ficz­ne im­pre­sje do­ko­na­ne przed za­ję­cia­mi. Fot. Ewa Parcej

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>