11 listopada 2010, czwartek, 11:42

Przed 11 listopada

Jutro bę­dzie­my ob­cho­dzić  Święto Niepodległości.

Flaga na cha­cie do­stoj­nie po­wie­wa, a pięk­na, sło­necz­na po­go­da spra­wia, że chcia­ło­by się jesz­cze wy­brać w po­szu­ki­wa­niu grzy­bów. Na ter­mo­me­trze 13 stop­ni. Cieszy nas ta­ka jesz­cze praw­dzi­wa zło­ta je­sień pol­ska.

Ta nie­ty­po­wa, jak na tę po­rę ro­ku po­go­da spra­wia, że my­śla­mi wra­cam do cza­sów dzie­ciń­stwa i mo­jej mło­do­ści, kie­dy to wła­śnie dzień 11 li­sto­pa­da  – dzień świę­te­go Marcina czę­sto był po­wi­ta­niem zi­my.

Dziś uda­ło mi się jesz­cze zna­leźć li­sto­pa­do­wą czer­wień na te­re­nie le­śnej po­se­sji.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>