19 grudnia 2010, niedziela, 21:35

Mija rok …

Zbliża się ko­niec ro­ku. Dla mnie do­syć szcze­gól­ny. Dokładnie rok te­mu roz­po­czą­łem swo­ją le­śną kro­ni­kę  na blo­gu. Całą for­mu­łę blo­ga i pierw­sze lek­cje do­sta­łem od sy­na pod cho­in­kę. I tak za­czę­ła się mo­ja przy­go­da z pi­sa­niem, fo­to­gra­fo­wa­niem i przy­bli­ża­niem mo­je­go oto­cze­nia tym, któ­rzy cza­sem wir­tu­al­nie za­glą­da­ją do Chaty w le­sie.

Praca przy two­rze­niu blo­ga wy­ra­bia dys­cy­pli­nę i roz­sze­rza spoj­rze­nie na rze­czy­wi­sto­ść. Mając na uwa­dze ty­ch, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie, bą­dź też spo­ra­dycz­nie za­glą­da­ją na mo­ją stro­nę  – sta­ram się  w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści zo­sta­wiać ślad po­szcze­gól­ny­ch ty­go­dni i zda­rzeń. Tych po­stów je­st po­nad set­ka. Myślę, że to spo­ro dla ko­goś, kto nie zaj­mo­wał się tym wcze­śniej. Mnie to spra­wia wiel­ką sa­tys­fak­cję, kie­dy za­glą­dam na sta­ty­sty­ki – to po­nad 10 ty­się­cy go­ści i po­nad 80 ty­się­cy klik­nięć.

W tym cza­sie na blo­gu po­ja­wi­ło się spo­ro bar­dzo cen­ny­ch ko­men­ta­rzy, dzię­ki któ­rym wspól­nie two­rzy­my hi­sto­rię opi­sy­wa­ny­ch miej­sc i zda­rzeń. Dzięki wam za to.

To ty­le rocz­ni­co­we­go pod­su­mo­wa­nia. Nadal bę­dę za­pra­szał do za­glą­da­nia na stro­nę i ko­men­to­wa­nia po­ja­wia­ją­cy­ch się po­stów. I mam na­dzie­ję, że opi­sy­wa­ne zda­rze­nia po­zwo­lą wam dro­dzy czy­tel­ni­cy choć na tro­chę ode­rwać się od trud­nej nie­raz rze­czy­wi­sto­ści  – zro­bić pau­zę i zła­pać od­de­ch. A mo­że przy­naj­mniej wir­tu­al­nie po­spa­ce­ro­wać po le­sie … ? (Ja dzi­siej­szy spa­cer zro­bi­łem w tym praw­dzi­wym le­sie – z apa­ra­tem. Nagrodą by­ło dla mnie bęb­nie­nie i wi­dok czar­ne­go dzię­cio­ła, któ­ry bar­dzo rzad­ko po­ja­wia się w mo­jej oko­li­cy).

PS. Dzięki Maćku za świet­ny pre­zent, Twoją po­moc tech­nicz­ną i mo­bi­li­zo­wa­nie mo­jej blo­ger­skiej ak­tyw­no­ści.

Powiązane wpisy

2 komentarze Mija rok …

  • Ilona

    Chyba naj­bar­dziej lu­bię Chatę za to, że w sza­leń­czej pręd­ko­ści, od­su­nię­ta od po­śpie­chu za­wsze mo­gę się tu za­trzy­mać. Niemal ska­kać w lek­ko­ści, z du­żą śmia­ło­ścią wy­cią­gać twa­rz ku nie­bu, zgu­bić się w cu­dow­nie zie­lo­ny­ch tra­wa­ch. Uwielbiam tam­tej­szą hip­no­ty­zu­ją­cą ci­szę. Uwielbiam wir­tu­al­nie od­wie­dzać to miej­sce. Gratuluję po­my­słu, z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na każ­dą le­śną no­wi­nę!

  • Bardzo się cie­szę, że dzię­ki nie­po­zor­ne­mu na­rzę­dziu stwo­rzy­łeś bo­ga­tą kro­ni­kę, uj­mu­ją­cą mo­men­ty waż­ne i chwi­le ulot­ne, za­pi­sa­łeś oso­bi­ste prze­my­śle­nia, przy­po­mnia­łeś tra­dy­cję…
    Gratuluję sys­te­ma­tycz­no­ści w od­naj­dy­wa­niu co­dzien­ny­ch in­spi­ra­cji oraz re­gu­lar­ny­ch, cie­ka­wy­ch wpi­sów.
    Cieszę się ze wciąż ro­sną­cej ilo­ści wej­ść wir­tu­al­ny­ch, jak i z co­raz więk­szej po­pu­lar­no­ści cha­ty wśród ty­ch, któ­rzy chcą po­czuć las wszyst­ki­mi zmy­sła­mi.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>