7 grudnia 2010, wtorek, 17:50

Pora na biegówki

Dziś przy nie­co ła­god­niej­szej zi­mie przy­szła po­ra na wy­cią­gnię­cie bie­gó­wek, któ­re cze­ka­ły na stry­chu od po­przed­nie­go se­zo­nu.

Na roz­grzew­kę zro­bi­łem je­dy­nie nie­wiel­ka pę­tlę w oko­li­ca­ch Kęszyc. Dukty za­sta­łem bar­dzo do­brze od­śnie­żo­ne przez le­śne służ­by po ostat­ni­ch opa­da­ch śnie­gu. Można więc śmia­ło się za­pu­ścić w Bory Stobrawskie.

W trak­cie go­dzin­nej tra­sy kil­ka­krot­nie spo­ty­ka­łem się z prze­bie­ga­ją­cy­mi mło­dy­mi sar­na­mi i z oka­za­ły­mi ro­ga­cza­mi. Niestety nie zdą­ży­łem wy­jąć apa­ra­tu, aby to uwiecz­nić. Natomiast le­śne duk­ty pre­zen­tu­ją się uro­kli­wie.

PS. Oferta wspól­ne­go re­lak­su na bie­gów­ka­ch w za­kład­ce. Zapraszam

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>