20 stycznia 2011, czwartek, 19:51

Na trasie Zielonych Gościńców

Nasza eko­tu­ry­stycz­na ba­za  na­le­ży już do sie­ci tu­ry­sty­ki wiej­skiej – Zielone Gościńce. Takim oto em­ble­ma­tem mo­że­my się po­słu­gi­wać. Jesteśmy już po ka­te­go­ry­za­cji obiek­tu i cze­ka­my tyl­ko na sło­necz­ka, któ­re już wio­sną po­wie­si­my na na­szej Chacie w le­sie.

Sieć ta po­wsta­ła ja­ko efekt re­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu trans­gra­nicz­ne­go Polska – Czechy. Przyjęte do sie­ci pod­mio­ty ma­ją za za­da­nie ak­tyw­nie pro­mo­wać i roz­wi­jać re­gio­nal­ną sieć Zielone Gościńce na te­re­nie wo­je­wódz­twa opol­skie­go i oło­mu­niec­kie­go kra­ju, oraz  być do­brym am­ba­sa­do­rem swy­ch do­ko­nań na te­re­nie Unii Europejskiej. Obiekty te pod­le­ga­ją ka­te­go­ry­za­cji po­win­ny się cha­rak­te­ry­zo­wać od­po­wied­nim, jed­no­li­tym stan­dar­dem.

O przy­na­leż­no­ść do sie­ci Zielone Gościńce sta­ra­ły się le­żą­ce po obu stro­na­ch gra­ni­cy:

  • Gospodarstwa Ekoturystyczne i Agroturystyczne.
  • Pensjonaty zlo­ka­li­zo­wa­ne w miej­sco­wo­ścia­ch po­ni­żej 10 tys. miesz­kań­ców oraz na obrze­ża­ch po­zo­sta­ły­ch miej­sco­wo­ści.
  • Motele i ho­te­le o wiel­ko­ści do 50 łó­żek nie zrze­szo­ne w in­ny­ch sie­cia­ch i pro­gra­ma­ch mar­ke­tin­go­wy­ch.
  • Restauracje, za­jaz­dy, go­spo­dy i in­ne punk­ty ga­stro­no­micz­ne.
  • Podmioty zwią­za­ne z tra­dy­cją i kul­tu­rą re­gio­nów.

Przyjęte do sie­ci pod­mio­ty mu­szą wy­ka­zać więź z re­gio­nem i pra­co­wać nad pro­mo­cją re­gio­nal­ne­go roz­wo­ju. Powinni tak­że uży­wać w zna­czą­cym stop­niu pro­duk­tów, któ­re:

  • Pochodzą z re­gio­nu Opolszczyzny lub kra­ju Ołomunieckiego.
  • Są czę­ścią kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa re­gio­nu Opolszczyzny lub Jeseników.
  • Pochodzą z go­spo­dar­stw eko­lo­gicz­ny­ch.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>