28 stycznia 2011, piątek, 16:47

W bukowym lesie

Zbyt póź­no dziś za­ło­ży­łem bie­gów­ki, aby wy­ko­rzy­stać pu­szy­sty śnieg, któ­ry wczo­raj po­krył le­śne duk­ty. Jaskrawe, po­łu­dnio­we słoń­ce już do­syć moc­no za­czę­ło to­pić śnież­ny pu­ch. Zlepki śnie­gu na mo­ich, ni­czym nie po­sma­ro­wa­ny­ch nar­ta­ch utrud­nia­ły jaz­dę. Jedynie po­wol­ny spa­cer na nar­ta­ch był w ty­ch wa­run­ka­ch moż­li­wy. Zanim wy­ru­szy­łem na le­śny re­laks, mu­sia­łem po­roz­pa­lać w pie­ca­ch na przy­jazd dzi­siej­szy­ch go­ści do cha­ty. Zapowiedział się syn z czte­ro­oso­bo­wą, mę­ską eki­pą na bry­dżo­wy week­end. Sporo też cza­su za­ję­ło go­to­wa­nie mo­jej tra­dy­cyj­nej po­tra­wy – ślą­skie­go żur­ku na za­kwa­sie, któ­ry bę­dzie dla ni­ch spo­rą nie­spo­dzian­ką na po­wi­ta­nie. Będzie sma­ko­wał z ra­zo­wym chle­bem.

Uroki spa­ce­ru le­śny­mi duk­ta­mi przy ła­god­nej, ze­ro­wej tem­pe­ra­tu­rze są uj­mu­ją­ce. Czapy śnie­gu na so­sna­ch, prze­bie­ga­ją­ce sar­ny,  szmer po­to­ku Grabica i nad nim po­tęż­ne bu­ki. Przydomowe krze­wy zi­mą też na­bra­ły od­mien­ne­go, cie­ka­we­go wy­glą­du.

Powiązane wpisy

1 komentarz do W bukowym lesie

  • Bartosz Chmielewski

    Dziękujemy bar­dzo ser­decz­nie za go­ści­nę Panie Wojciechu. Cieszę się, że tra­fi­li­śmy na ka­pi­tal­ną po­go­dę. Jeszcze w cza­sie dro­gi do Chaty w Lesie mar­twi­łem się, że śnie­gu nie uświad­czy­my a tu mi­ła nie­spo­dzian­ka. Wrażenie po­tę­go­wa­ło jesz­cze śmia­łe słoń­ce w nie­dzie­lę – po pro­stu bom­ba. Jak bar­dzo przy­da­ły się te dwa dni w zu­peł­nej ci­szy z da­la od cy­wi­li­za­cji.

    A Chata w Lesie – no cóż – nie pierw­szy i mam na­dzie­ję nie ostat­ni raz mia­łem przy­jem­no­ść ją od­wie­dzić. Jedno je­st pew­ne – Stobrawska Śliwowica plus bry­dż i pięk­na po­go­da to wspa­nia­łe po­łą­cze­nie. Myślę jesz­cze o spró­bo­wa­niu kie­dyś bie­gó­wek – pew­nie w oko­li­ca­ch Chaty w Lesie je­st ku te­mu szcze­gól­na po­ku­sa.

    Pozdrawiam i do zo­ba­cze­nia.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>