26 stycznia 2011, środa, 10:16

Zimą … na zielono

Ostatnie te­ma­ty na mo­im blo­gu na zie­lo­no. Zatem jesz­cze je­den ob­ra­zek – choć bar­dzo do­brze się kom­po­nu­je z zi­mo­wą bie­lą. Nazwa na­szej osa­dy na szyl­dzie w for­mie, któ­ra je­st rów­nież na dro­go­wska­zie przy wjeź­dzie od głów­nej dro­gi. Jednak wła­ści­wa na­zwa to Kęszyce!

PS. Jeszcze in­fo dla ty­ch, któ­rzy py­ta­ją o moż­li­wo­ść bie­ga­nia na nar­ta­ch. No, nie­ste­ty jesz­cze cze­ka­my na śnieg.   Ale ka­len­da­rz re­zer­wa­cji na te­go­rocz­ny se­zon już otwar­ty (pro­szę klik­nąć na Zielone Gościńce) – za­pra­sza­my.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>