24 lutego 2011, czwartek, 10:49

Co z tym Maciejem?

Mamy dziś 24 lu­te­go – św. Macieja i jesz­cze sro­gi mróz w no­cy, ale jed­nak już łagod­nie­jący w dzień. Zatem co z tą zi­mą bę­dzie? Czy ma­my wie­rzyć w sta­re, pol­skie przy­sło­wie, któ­re tak oto po­go­dę w dniu św. Macieja in­ter­pre­tu­je?:

Święty Maciej zi­mę tra­ci, al­bo ją bo­ga­ci.

To jed­no ze sta­ry­ch przy­słów, któ­re mi to­wa­rzy­szy­ło przed la­ty w ro­dzin­ny­ch stro­na­ch Beskidu Wyspowego. Tam po­ry ro­ku by­ły wy­ra­zist­sze, a cza­sy spo­koj­niej­sze i bar­dziej prze­wi­dy­wal­ne.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>