17 lutego 2011, czwartek, 16:35

O nietoperzach… i sposób na komary

Temat nie­to­pe­rzy przy­wo­ła­ła za­sły­sza­na prze­ze mnie opo­wie­ść o pew­nym wój­cie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, któ­ry roz­po­czął wal­kę z pla­gą ko­ma­rów na swo­im te­re­nie. Rozpropagował ak­cję bu­do­wy schro­nie­nia dla ty­ch naj­bar­dziej za­gro­żo­ny­ch w Polsce ssa­ków. Nietoperze osie­dli­ły się na tym­że te­re­nie i wszyst­kie ko­ma­ry zo­sta­ły po pro­stu skon­su­mo­wa­ne. Otóż je­den nie­to­pe­rz je­st w sta­nie zło­wić w cią­gu jed­nej no­cy aż 1500 ko­ma­rów , a na­wet i 3000 – sic! (Echa Leśne Nr 2 – 2011).

Komary to jed­no, a za­gro­żo­ne wy­gi­nię­ciem nie­to­pe­rze to dru­gie. Portal www.nietoperze.pl do­no­si: Rozwój cy­wi­li­za­cji i nie­ko­rzyst­ne zmia­ny za­cho­dzą­ce w śro­do­wi­sku – che­mi­za­cja, zmniej­sza­nie się ba­zy po­kar­mo­wej, uby­wa­nie na­tu­ral­ny­ch schro­nień – spra­wi­ły, że li­czeb­no­ść po­pu­la­cji wie­lu ga­tun­ków po­waż­nie zma­la­ła a wie­le z ni­ch stoi na kra­wę­dzi za­gła­dy. W Polsce ży­je 21 ga­tun­ków nie­to­pe­rzy. Aż 6 z ni­ch zo­sta­ło umiesz­czo­ny­ch w pol­skiej „Czerwonej Księdze Zwierząt” – spi­sie ga­tun­ków za­gro­żo­ny­ch wy­gi­nię­ciem. Jednym z po­waż­niej­szy­ch za­gro­żeń je­st uby­wa­nie na­tu­ral­ny­ch kry­jó­wek. Starych do­mów z piw­ni­ca­mi i stry­cha­mi, okien­ni­ca­mi sta­le uby­wa…

Tak, tak – uby­wa sta­ry­ch stry­chów. Rzecz też do­ty­czy mo­jej le­śnej cha­ty. Otóż przed pa­ro­ma la­ty przy­szło mi wy­mie­nić po­kry­cie da­cho­we. Zanim to zro­bi­łem – la­tem o zmierz­chu ob­ser­wo­wa­łem re­gu­lar­ne wy­lo­ty w od­stę­pa­ch kilkunasto-sekundowych dwu­dzie­stu nie­to­pe­rzy z otwo­ru przy wschod­nim fa­jer­mu­rze pod sa­mą ka­le­ni­cą. Zerwałem sta­re da­chów­ki, po­ło­ży­łem fo­lię i no­we, bla­sza­ne po­szy­cie da­chu. Co praw­da na­wier­ci­łem spe­cjal­ny otwór w no­wej pod­bit­ce pod kro­kwia­mi wła­śnie dla gac­ków ale nie­ste­ty, nie po­wró­ci­ły.

Teraz skru­szo­ny li­kwi­da­cją sie­dzi­by nie­to­pe­rzy – chcę po­now­nie za­dbać o to, że­by znów po­wró­ci­ły na po­se­sję. Dziś zgro­ma­dzi­łem od­po­wied­nie ma­te­ria­ły (rów­nież in­struk­ta­żo­we) i przy­stą­pi­łem do bu­do­wa­nia spe­cjal­ny­ch skrzy­nek dla nie­to­pe­rzy. Powieszę je pod sa­mym da­chem na drew­nia­nym pa­wi­lo­nie ogro­do­wym nad oczkiem wod­nym. Będą mieć od­po­wied­nie schro­nie­nie tuż nad wo­do­po­jem, z któ­re­go chęt­nie ko­rzy­sta­ją. Niemieckie ba­da­nia wy­ka­za­ły, że nie­to­pe­rze zaj­mo­wa­ły od 30 do 90% do­stęp­ny­ch im skrzy­nek. Ja zro­bi­łem 6 sztuk, więc mo­że przy­naj­mniej jed­ną lub dwie za­sie­dlą – a mo­że i wszyst­kie. No i od­po­wied­ni za­pas ko­ma­rów też się w tej oko­li­cy zda­rza.

Przed kil­ko­ma la­ty uda­ło mi się za­pro­sić pta­ki do swo­je­go ogro­du. Po pro­stu wy­bu­do­wa­łem im oczko wod­ne i bud­ki lę­go­we. Teraz przez ca­ły rok ubar­wia­ją po­byt go­spo­da­rzom i go­ściom cha­ty, gniaz­du­jąc na po­bli­ski­ch drze­wa­ch i za­ży­wa­jąc ką­pie­li w sta­wie – już oko­ło 50 róż­ny­ch ga­tun­ków za­ob­ser­wo­wa­łem na po­se­sji.  Może i nie­to­pe­rze po­now­nie tu za­gosz­czą?

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>