9 lutego 2011, środa, 21:06

Rok lasów

Organizacja Narodów Zjednoczonych usta­no­wi­ła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.

„Lasy dla lu­dzi”, to głów­ne ha­sło te­go­rocz­ny­ch ob­cho­dów. Przesłanie to ma na ce­lu uświa­do­mić spo­łe­czeń­stwu, że la­sy są nie­zbęd­ne do ży­cia oraz do­bro­by­tu lu­dzi na ca­łym świe­cie.

Fizyczny, eko­no­micz­ny i du­cho­wy do­bro­byt każ­de­go z nas wszyst­ki­ch sied­miu mi­liar­dów lu­dzi na Ziemi, je­st za­leż­ny od do­bre­go sta­nu na­szy­ch eko­sys­te­mów le­śny­ch – przy­po­mi­na ONZ.

Do ce­lów Międzynarodowego Roku Lasów na­le­ży m.in.uświadomienie spo­łe­czeń­stwu, że la­sy za­rzą­dza­ne zgod­nie z za­sa­da­mi trwa­łej i zrów­no­wa­żo­nej go­spo­dar­ki le­śnej są źró­dłem tle­nu, drew­na, ener­gii, a tak­że wie­lu in­ny­ch to­wa­rów i usług, wzbo­ga­ca­ją róż­no­rod­no­ść bio­lo­gicz­ną, ma­ją ko­rzyst­ny wpływ na śro­do­wi­sko (m.in. po­chła­nia­ją dwu­tle­nek wę­gla) oraz za­pew­nia­ją miej­sca pra­cy i pięk­ne śro­do­wi­sko do ży­cia i wy­po­czyn­ku czło­wie­ka.

Nasza eko­tu­ry­stycz­na ba­za Chata w le­sie znaj­du­je się w sa­mym środ­ku la­su na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, któ­ry  obej­mu­je ob­szar 52 636 ha, dla­te­go też rok ten je­st szcze­gól­nie dla nas waż­ny.

Dbajmy za­tem wszy­scy o na­sze wspól­ne do­bro, ja­kim je­st las. Korzystajmy z je­go wszel­ki­ch da­rów, ale nie za­śmie­caj­my go.

Dla po­pra­wy sta­nu na­sze­go la­su i dla urze­czy­wist­nie­nia te­go­rocz­ne­go ha­sła, na roz­po­czę­cie wio­sny za­mie­rzam za­pro­sić wszyst­ki­ch chęt­ny­ch (tak­że czy­tel­ni­ków mo­je­go blo­ga) do sprzą­ta­nia naj­bliż­sze­go la­su, za­koń­czo­ne­go wspól­nym ogni­skiem. Już moż­na się zgła­szać na przed­wio­sen­ne po­rząd­ki i le­śne spo­tka­nie – za­pra­szam: info@chatawlesie.pl

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>