2 lutego 2011, środa, 20:20

Wśród zapachu żywicy

W trak­cie ko­lej­nej tra­sy na nar­ta­ch bie­go­wy­ch le­śny­mi duk­ta­mi po Borach Stobrawskich na­tra­fi­łem na stu­let­nie oka­zy so­sen z wi­docz­ny­mi śla­da­mi ży­wi­co­wa­nia.

Proces po­zy­ski­wa­nia ży­wi­cy za­koń­czył się już w Polsce przed pięt­na­sto­ma la­ty. Teraz dla po­trzeb prze­my­słu ży­wi­ca spro­wa­dza­na je­st z Chin, Brazylii, al­bo od na­sze­go są­sia­da – z Ukrainy. Pozostało jesz­cze spo­ro po­nad stu­let­ni­ch so­sen na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, na któ­ry­ch moż­na ob­ser­wo­wać ten ro­dzaj dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej w la­sa­ch.

Choć pro­ces zbie­ra­nia ży­wi­cy z drzew zna­ny był już  w V wie­ku p.n.e. na te­re­nie Francji, to do­pie­ro w u nas opra­co­wa­no tzw. pol­ską me­to­dę po­zy­ski­wa­nia ży­wi­cy w XX wie­ku. Polegała ona na tzw. że­ber­ko­wa­niu – sko­śny­ch na­cię­cia­ch (tzw. spa­ły ży­wi­czar­skie) ko­ry so­sny zwy­czaj­nej u sa­me­go od­ziom­ka. U zbie­gu ty­ch row­ków pod­wie­sza­no spe­cjal­ny, alu­mi­nio­wy ku­bek, do któ­re­go spły­wa­ła ży­wi­ca.

Poniżej zdję­cia z wi­docz­ny­mi na­cię­cia­mi w miej­sca­ch ich mo­co­wa­nia i śla­dy jesz­cze ocie­ka­ją­cej ży­wi­cy. To jej zba­wien­ny aro­mat po­wo­du­je, że in­fek­cja dróg od­de­cho­wy­ch bar­dzo szyb­ko mi­ja. Wystarczy tyl­ko tro­chę po­spa­ce­ro­wać po so­sno­wym le­sie – go­rą­co na­ma­wiam.

1 komentarz do Wśród zapachu żywicy

  • Maciej

    Ciekawe rze­czy.. śla­dy sprzed 15 lat!

    Znakomity wpływ la­su na sa­mo­po­czu­cie od­czu­wam po le­śnym week­en­dzie do dziś. Pomiędzy noc­nym bry­dżem osta­ła się jesz­cze po­ra dzien­na, w sam raz na dwie kil­ku­go­dzin­ne wy­ciecz­ki. Stobrawska po­mię­dzy so­sna­mi sma­ku­je naj­le­piej ;)

    Dziękuję w imie­niu mo­ich ko­le­gów i swo­im za świet­ne przy­ję­cie i zna­ko­mi­ty żur wiej­ski. Też po­le­cam!

    Spacery po­śród zi­mo­wy­ch cho­inek – bez­cen­ne!

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>