22 lutego 2011, wtorek, 16:27

Zmrożony dereń

W trak­cie do­ść ła­god­nej zi­my z po­cząt­kiem lu­te­go za­cy­to­wa­łem przy­sło­wie, któ­re za­po­wia­da­ło dłu­gą zi­mę. Co praw­da na­sta­ły siar­czy­ste mro­zy, ale i tak co­raz bar­dziej zbli­ża­my się do wio­sny.

Mamy już koń­ców­kę lu­te­go, mróz do­cho­dzą­cy do 20 stop­ni i jak­że opty­mi­stycz­ne na tę oka­zję przy­sło­wie (wg. D. i W. Masłowscy – Przysłowia pol­skie –  Videograf Katowice – 2003):

„Gdy mróz w lu­tym trzy­ma, te­dy już nie­dłu­go zi­ma”


Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>