19 marca 2011, sobota, 18:53

Wilcza Buda

Na wcze­sno­wio­senne spa­cery za­pra­szam do Wilczej Budy.

Pod taką na­zwą znaj­dują się frag­menty le­śnej osady w Stobrawskim Parku Krajobrazowym po­mię­dzy Pokojem a Grabicami. To też jest na­sza oko­lica, gdzie na­prawdę kie­dyś mu­siały gra­so­wać  wilki, skoro jesz­cze w la­tach 80-tych w oko­li­cach Zagwiździa zna­le­ziono po­trą­coną wil­czycę.

W sa­mym środku lasu stoi, po­cho­dząca z XVIII w. drew­niana karczma, w któ­rej noce po po­lo­wa­niach spę­dzali ksią­żęta opol­scy. Było tam miej­sce na bie­sia­do­wa­nie przy za­cho­wa­nym jesz­cze we frag­men­tach ol­brzy­mim ko­minku. Widoczne jest też od­rębne po­miesz­cze­nie dla ksią­żę­cej służby. Całość ja­koś się jesz­cze trzyma kupy, ale szkoda, że brak fun­du­szy na za­bez­pie­cze­nie tego nie­ty­po­wego obiektu przed cał­ko­witą de­gra­da­cją.

W są­siedz­twie sta­rej karczmy stoi jesz­cze je­den obiekt – nieco już młod­szy. Tu w la­tach 1985 – 87 wy­bu­do­wano ka­plicę św. Jadwigi Śląskiej, przy któ­rej w dniu Patronki od­by­wają się co­roczne na­bo­żeń­stwa  re­li­gijne. Wszak to miej­sce, w któ­rym w XVIII w. stał ko­ściół pw. św. Jadwigi – pa­tronki Śląska i po­jed­na­nia polsko-niemieckiego.

Jeszcze słowo o św. Jadwidze. Urodziła się w Bawarii (Andechs) około 1180 roku, a zmarła w Trzebnicy  14 paź­dzier­nika 1243 roku. Była żoną ślą­skiego księ­cia – Henryka I Brodatego. Ufundowała klasz­tor cy­ste­rek w Trzebnicy, który pro­wa­dziła jedna z jej có­rek – Gertruda. Św. Jadwiga po śmierci męża sama wstą­piła do klasz­toru i tam pro­wa­dziła bar­dzo asce­tyczny ży­wot. Całe ży­cie po­ma­gała bied­nym i głod­nym. Wspierała spro­wa­dze­nie nie­miec­kich osad­ni­ków na słabo za­lud­nione re­jony Śląska, wspie­ra­jąc tym sa­mym roz­wój rol­nic­twa. Widać, że Wilcza Buda była na szlaku jej ślą­skich wę­dró­wek.

I jesz­cze in­for­ma­cja dla upra­wia­ją­cych tu­ry­stykę pie­szą i ro­we­rową: do Wilczej Budy pro­wa­dzi czer­wony szlak tu­ry­styczny z Zagwiździa i Pokoju.

PS. Podziękowania dla Pana Jarosława Lipskiego – czę­stego go­ścia Chaty w le­sie, któ­rego po­pro­si­łem o zro­bie­nie kilku fo­tek. Naszym go­ściom czę­sto po­le­camy wę­drówki do Wilczej Budy – to ja­kieś 5 km.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>