19 marca 2011, sobota, 18:53

Wilcza Buda

Na wcze­sno­wio­senne spa­cery zapra­szam do Wilczej Budy.

Pod taką nazwą znaj­dują się frag­menty leśnej osady w Stobrawskim Parku Krajobrazowym pomię­dzy Pokojem a Grabicami. To też jest nasza oko­lica, gdzie naprawdę kie­dyś musiały gra­so­wać  wilki, skoro jesz­cze w latach 80-tych w oko­li­cach Zagwiździa zna­le­ziono potrą­coną wilczycę.

W samym środku lasu stoi, pocho­dząca z XVIII w. drew­niana karczma, w któ­rej noce po polo­wa­niach spę­dzali ksią­żęta opol­scy. Było tam miej­sce na bie­sia­do­wa­nie przy zacho­wa­nym jesz­cze we frag­men­tach olbrzy­mim kominku. Widoczne jest też odrębne pomiesz­cze­nie dla ksią­żę­cej służby. Całość jakoś się jesz­cze trzyma kupy, ale szkoda, że brak fun­du­szy na zabez­pie­cze­nie tego nie­ty­po­wego obiektu przed cał­ko­witą degradacją.

W sąsiedz­twie sta­rej karczmy stoi jesz­cze jeden obiekt – nieco już młod­szy. Tu w latach 1985 – 87 wybu­do­wano kaplicę św. Jadwigi Ślą­skiej, przy któ­rej w dniu Patronki odby­wają się coroczne nabo­żeń­stwa  reli­gijne. Wszak to miej­sce, w któ­rym w XVIII w. stał kościół pw. św. Jadwigi – patronki Ślą­ska i pojed­na­nia polsko-niemieckiego.

Jeszcze słowo o św. Jadwidze. Urodziła się w Bawarii (Andechs) około 1180 roku, a zmarła w Trzebnicy  14 paź­dzier­nika 1243 roku. Była żoną ślą­skiego księ­cia – Henryka I Brodatego. Ufundowała klasz­tor cyste­rek w Trzebnicy, który pro­wa­dziła jedna z jej córek – Gertruda. Św. Jadwiga po śmierci męża sama wstą­piła do klasz­toru i tam pro­wa­dziła bar­dzo asce­tyczny żywot. Całe życie poma­gała bied­nym i głod­nym. Wspierała spro­wa­dze­nie nie­miec­kich osad­ni­ków na słabo zalud­nione rejony Ślą­ska, wspie­ra­jąc tym samym roz­wój rol­nic­twa. Widać, że Wilcza Buda była na szlaku jej ślą­skich wędrówek.

I jesz­cze infor­ma­cja dla upra­wia­ją­cych tury­stykę pie­szą i rowe­rową: do Wilczej Budy pro­wa­dzi czer­wony szlak tury­styczny z Zagwiździa i Pokoju.

PS. Podziękowania dla Pana Jarosława Lipskiego – czę­stego gościa Chaty w lesie, któ­rego popro­si­łem o zro­bie­nie kilku fotek. Naszym gościom czę­sto pole­camy wędrówki do Wilczej Budy – to jakieś 5 km.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>