4 kwietnia 2011, poniedziałek, 20:25

Warsztaty rozwoju osobistego w lesie

Po raz ko­lej­ny mo­ja ko­le­żan­ka Ola re­zer­wu­je na­szą ba­zę na warsz­ta­ty EFT. Oto jej za­pro­sze­nie:

„Dlaczego EFT ?
EFT (Emotional Freedom Techniques) Techniki Emocjonalnej Wolności – jed­no z naj­więk­szy­ch od­kryć na po­lu te­ra­pii. Często dzia­ła tam, gdzie nic in­ne­go nie po­mo­gło. Skuteczność EFT się­ga 90%. Metoda ta za­ta­cza co­raz szer­sze krę­gi w świe­cie i je­st sto­so­wa­na z po­wo­dze­niem przez róż­ny­ch lu­dzi, któ­rzy dzię­ki niej uwol­ni­li się od bó­lu i cier­pie­nia emo­cjo­nal­ne­go, a nie­rzad­ko rów­nież fi­zycz­ne­go.

Nasz or­ga­ni­zm je­st zło­żo­nym ukła­dem ener­ge­tycz­nym, w któ­rym za­cho­dzi mnó­stwo pro­ce­sów fi­zjo­lo­gicz­ny­ch i psy­chicz­ny­ch. Żeby ten or­ga­ni­zm mó­gł na­le­ży­cie i pra­wi­dło­wo funk­cjo­no­wać mu­si być w rów­no­wa­dze i har­mo­nii. Jesteśmy skon­stru­owa­ni tak, aby sa­mo­ist­nie po­wra­cać do te­go sta­nu. Niestety, nie­któ­re do­świad­cze­nia, czy sys­te­my prze­ko­nań blo­ku­ją na­tu­ral­ną sa­mo­re­gu­la­cję i nie­po­żą­da­ne emo­cje ma­ją nad na­mi wła­dzę. To po­wo­du­je za­kłó­ce­nia w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu or­ga­ni­zmu, co skut­ku­je pro­ble­ma­mi emo­cjo­nal­ny­mi, a w dal­szej ko­lej­no­ści zdro­wot­ny­mi. EFT przy­wra­ca or­ga­ni­zm do na­tu­ral­ne­go sta­nu har­mo­nii. Każdy czło­wiek mo­że się na­uczyć EFT i po­móc so­bie sa­me­mu, cze­go do­wo­dem są już set­ki osób w róż­ny­ch kra­ja­ch. Ja je­stem jed­ną z ni­ch.

Dlaczego wa­ka­cje?
Dla wie­lu osób wa­ka­cje są cza­sem prze­zna­cza­nym na wy­po­czy­nek i re­laks. Czasem z du­żą do­zą wol­ne­go cza­su :) … więc moż­na po­ku­sić się, że­by wy­ko­rzy­stać ten czas dla sie­bie, na swój roz­wój oso­bi­sty, na za­czą­tek ży­cia ja­kie chce­my aby by­ło.

Dlaczego tre­ning?
Trening czy­ni mi­strza. Trening coś w Twoim ży­ciu zmie­ni, wzmoc­ni Cię, za­in­spi­ru­je… Jeśli chce­sz mieć moc­ne mię­śnie np. brzu­cha, nie wy­star­czy, że bę­dzie­sz czy­tać o spo­so­ba­ch na wzmoc­nie­nie mię­śni. Nie wy­star­czy, że bę­dzie­sz słu­chał o tym jak in­nym się uda­ło. Nie wy­star­czy na­wet, że pój­dzie­sz na kurs i coś tam po­ćwi­czy­sz.

Jeśli chce­sz w swo­im ży­ciu coś zmie­nić – mu­si­sz w swo­im ży­ciu coś zmie­nić :)
Z in­ny­mi je­st ła­twiej. „Pod okiem” tre­ne­ra je­st ła­twiej. Jak już za­cznie­sz tre­ning i po­czu­je­sz, że dzia­ła … bę­dzie Ci ła­twiej.

Zapraszam Cię w lip­cu lub w sierp­niu do prze­pięk­nie po­ło­żo­nej Chaty w le­sie w Borach Stobrawskich na 9 dnio­wy Trening Rozwoju Osobistego, na któ­rym po­zna­sz EFT /Tapping oraz in­ne przy­ja­zne i bez­piecz­ne me­to­dy wspo­ma­ga­ją­ce oso­bi­sty roz­wój.

Po ty­ch 9 dnia­ch… je­śli ze­chce­sz – nada­sz swe­mu ży­ciu in­ny wy­miar i te­go Ci ży­czę :)

Aleksandra”

Szczegóły znaj­dzie­sz na stro­nie eft-tapping.pl

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>