11 maja 2011, środa, 23:01

Na dwa dni przed startem

Już tyl­ko dwa dni po­zo­sta­ło do na­szej dru­giej edy­cji Stobrawskiego Biegu. Wieszam pla­kat na stro­nie.

Na zwy­cięz­ców cze­ka­ją  wy­gra­we­ro­wa­ne me­da­le  i  pięk­nie wy­dru­ko­wa­ne dy­plo­my. Jeszcze zwo­zi­my na­po­je, na­gro­dy i upo­min­ki od spon­so­rów. Pozostaje nam tyl­ko ozna­ko­wa­nie tras i mo­dły o do­brą po­go­dę w so­bot­nie po­po­łu­dnie.

Nadeszło tro­chę zgło­szeń dro­gą ma­ilo­wą, ale i tak tuż przed  bie­ga­mi bę­dzie­my do­pi­nać Listy Startowe w po­szcze­gól­ny­ch ka­te­go­ria­ch. Spora gru­pa ro­dzi­ców za­awi­zo­wa­ła swo­je po­cie­chy do bie­gu! Mogę tyl­ko zdra­dzić, że każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­ma pa­miąt­kę na­szej ak­cji  POLSKA BIEGA.

Zatem do zo­ba­cze­nia w Kęszycach!

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>