18 maja 2011, środa, 22:30

Po wielkim bieganiu

Dziś przy­szła po­ra na szer­sze omó­wie­nie na­szy­ch bie­gów.

Ponad 200 osób za­wi­ta­ło w po­god­ne, so­bot­nie po­po­łu­dnie pod ba­zę eko­tu­ry­stycz­ną Chata w le­sie w ma­łej osa­dzie Kęszyce w sa­mym ser­cu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Niemal ca­ły­mi ro­dzi­na­mi zja­wi­li się miesz­kań­cy oko­licz­ny­ch miej­sco­wo­ści, a tak­że oso­by z Opola i po­łu­dnio­wy­ch czę­ści Opolszczyzny. Tu po raz dru­gi or­ga­ni­zo­wa­łem w ra­ma­ch ogól­no­pol­skiej ak­cji POLSKA BIEGA lo­kal­ne bie­gi.

Upominki i na­gro­dy otrzy­ma­łem m.in od głów­ne­go pa­tro­na ak­cji – Gazety Wyborczej, więc wszyst­ki­ch uczest­ni­ków mo­głem ob­da­ro­wać ory­gi­nal­ny­mi chu­s­ta­mi – ban­dan­ka­mi z cha­rak­te­ry­stycz­nym „stru­sio­wym” lo­go (fo­to po­ni­żej).

Gorące po­dzię­ko­wa­nia dla mo­ich współ­or­ga­ni­za­to­rów.  To ci sa­mi, któ­ry­ch uda­ło mi się w ubie­głym ro­ku prze­ko­nać do idei bie­gów w Borach Stobrawskich. Jerzy Fiebich – peł­nią­cy obo­wiąz­ki dy­rek­to­ra Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie i bę­dą­cy za­ra­zem sę­dzią głów­nym bie­gów. Jerzy Kupczyk – na­uczy­ciel i re­dak­tor Echa Gminy Murów i jesz­cze je­den o tym sa­mym imie­niu – Jurek Podkówka – „sta­ry har­ce­rz” i że­gla­rz z Opola.Do współ­pra­cy włą­czył się Urząd Gminy Murów w oso­bie wój­ta – Pana Andrzeja Puławskiego oraz  dy­rek­cja Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Honorowy pa­tro­nat II Stobrawskiego Biegu ob­jął Urząd Marszałkowski w Opolu z Panią Barbarą Kamińską – człon­kiem Zarządu  na cze­le, któ­ra to­wa­rzy­szy­ła nam w ca­łej im­pre­zie.

Bogata opra­wa im­pre­zy nie by­ła­by moż­li­wa bez udzia­łu spon­so­rów  – sze­fów lo­kal­ny­ch firm, któ­rzy włą­czy­li się do sfi­nan­so­wa­nia upo­min­ków, na­gród i pik­ni­ku dla wszyst­ki­ch uczest­ni­ków.

Oto li­sta spon­so­rów II Stobrawskiego Biegu:  fir­my – ESTEVES DWD POLSKA  z Zagwiździa, JARO-MAX, VITROTERM  i Zakład Drzewny STORA ENSO, PUHP MAKBUD, z Murowa,  DREWPOL -Norbert i Józef Wodarz Murów, Warsztat Mechaniki Samochodowej i Motocyklowej Kamil Sobotta –  Zagwiździe,  „Bar u Marcina” – Grabczok, „Robex” Krzysztof Janusz Murów, „Eurotech” Sebastian Nowicki Murów, Warsztat Mechaniki i Blacharstwa Samochodowego Stefan Pusz – Zagwiździe, Warsztat Samochodowy Werner Czech -Zagwiździe,  Stolarstwo Jan Kliscz – Zagwiździe,  Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Marek Pietrek – Zagwiździe, Zakład Stolarsko-Budowlany Józef Sowada – Zagwiździe, Piekarnia Werner Weidel w Zagwiździu, Kornelia Polek – Duraj.                                                            Fundatorem 50 pa­czek pie­cza­rek dla uczest­ni­ków Nordic Walking był ich pro­du­cent z Szymonkowa – Ryszard Ferfet – mo­to­lot­nia­rz i uczest­nik ma­ra­to­nów. Serdeczne wszyst­kim dzię­ki!!!

Aktywnym współ­pra­cow­ni­kiem po raz ko­lej­ny oka­zał się Krzysztof Goplański – tre­ner, uczest­nik wie­lu ma­ra­to­nów i na­uczy­ciel w Szkole Specjalnej w Opolu. W II Stobrawskim Biegu peł­nił funk­cję ra­tow­ni­ka me­dycz­ne­go bie­gów  i re­ali­za­to­ra roz­grzew­ki dla za­wod­ni­ków.

Zabezpieczenie im­pre­zy re­ali­zo­wa­ła jed­nost­ka Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagwiździa, a opie­kę me­dycz­ną spra­wo­wa­ła Katarzyna Proth.

Jeszcze raz ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nia dla współ­or­ga­ni­za­to­rów, spon­so­rów i uczest­ni­ków, któ­rzy za­ufa­li na­szej ofer­cie i po­ja­wi­li się na star­cie II Stobrawskiego Biegu. Do zo­ba­cze­nia w na­stęp­nym ro­ku.

Oto ko­lej­ne fot­ki  Jurka Kupczyka pre­zen­tu­ją­ce at­mos­fe­rę II Stobrawskiego Biegu.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>