16 maja 2011, poniedziałek, 11:09

Przy nad wy­raz ła­ska­wej, so­bot­niej po­go­dzie uda­ło się nam zre­ali­zo­wać ko­lej­ną edy­cję Stobrawkiego Biegu w ra­ma­ch ogól­no­pol­skiej ak­cji POLSKA BIEGA.

W na­szej le­śnej osa­dzie Kęszyce po­ja­wi­ło się po­nad 2oo osób. Oto da­ne o uczest­ni­ka­ch:

– dzie­ci i mło­dzież na dy­stan­sie 1000 m – 36 osób,

– bieg głów­ny na dy­stan­sie 5000 m – 18 osób,

– mar­sz  Nordic Walking na dy­stan­sie 3 km – 42 oso­by.

Rewelacja – łącz­nie w II Stobrawskim Biegu wzię­ło udział 96 za­wod­ni­ków  i po­nad 100 osób ki­bi­co­wa­ło im­pre­zie i uczest­ni­czy­ło w pik­ni­ku!

Bieg dziew­cząt szkół pod­sta­wo­wy­ch – 1000 m:

I miej­sce Jessica Czorniczek Murów, II miej­sce Ilona Nowicka Zagwiździe, III miej­sce Wiktoria Bąbel Murów.

Bieg chłop­ców szkół pod­sta­wo­wy­ch –  1000 m:

I miej­sce Kamil Kozieł Murów, II miej­sce Kacper Bąbel Murów, III miej­sce Jakub Wanzel Murów.

Bieg mło­dzie­żo­wy dziew­cząt (do lat 18)  – 1000m:

I miej­sce Anna Lipińska Głubczyce, II miej­sce Joanna Lipińska Głubczyce, III miej­sce Magda Kuczera Murów. Zabrakło zgło­szeń do bie­gu mło­dzie­żo­we­go chłop­ców.

Wyniki  bie­gu głów­ne­go na dy­stan­sie 5000 m:

I miej­sce Adam Lipiński Głubczyce, II miej­sce Sebastian Holik Biadacz, III miej­sce Mateusz Szczepaniak Karłowice.

Zdobywcy wszyst­ki­ch pierw­szy­ch miej­sc otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we sta­tu­et­ki -zwy­cięz­cy trzech miej­sc zło­te, srebr­ne i brą­zo­we me­da­le z oko­licz­no­ścio­wy­mi gra­we­ro­wa­ny­mi in­for­ma­cja­mi o ro­dza­ju i miej­scu bie­gu.

Wszyscy uczest­ni­cy zo­sta­li ob­da­ro­wa­ni dy­plo­ma­mi, na­gro­da­mi i upo­min­ka­mi, a star­tu­ją­cy w Nordic Walking otrzy­ma­li pół­ki­lo­gra­mo­we opa­ko­wa­nia pie­cza­rek.

To tyl­ko krót­ka in­for­ma­cja o za­koń­cze­niu. W na­stęp­nym wpi­sie po­sta­ram się za­mie­ścić nie­co więk­szą in­for­ma­cję o prze­bie­gu i at­mos­fe­rze im­pre­zy oraz tro­chę zdjęć.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>