17 czerwca 2011, piątek, 15:10

Goście z Minnesoty

W po­przed­nim ty­go­dniu go­ści­li­śmy przez kil­ka dni sym­pa­tycz­ną ro­dzin­kę z USA, po­szu­ku­ją­cą swo­ich ko­rze­ni w Polsce. Już wró­ci­li do sie­bie i za­łą­czy­li cie­pły ema­il:

I ho­pe your wed­ding went off wi­tho­ut a hit­ch and that eve­ry­one had a go­od ti­me. I am sor­ry that this ema­il has co­me to you la­ter than my ar­ri­val ho­me. Our fir­st fli­ght ho­me was can­cel­led and we we­re re-booked the ne­xt day. I ha­ve a tem­po­ra­ry job that wan­ted me to work ri­ght away when I got ho­me, so I did. I am downlo­ading my ma­ny pic­tu­res as we spe­ak and will send so­me to you. Again, I am eter­nally gra­te­ful to you for your ti­me and lan­gu­age skil­ls. My fa­ther and I en­joy­ed your com­pa­ny and your pla­ce gre­atly. Thank you for a mo­st me­mo­ra­ble adven­ture! Love from Minnesota! Sarah Opatz

PS. Serdecznie Was po­zdra­wiam i jesz­cze tyl­ko cze­kam na fot­kę, któ­rą po­sta­ram się do­łą­czyć do te­go po­sta.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>