12 czerwca 2011, niedziela, 20:23

Na rowerach

Na krót­ko przed koń­cem ro­ku szkol­ne­go mło­dzież ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim do­tar­ła na jed­no­dnio­wy po­byt w na­szej ba­zie eko­tu­ry­stycz­nej.

Po prze­by­ciu kil­ku­dzie­się­ciu ki­lo­me­trów na ro­we­ra­ch po­ja­wi­li się w czwart­ko­we po­po­łu­dnie, aby wspól­nie spę­dzić czas na gra­ch i za­ba­wa­ch re­kre­acyj­ny­ch, za­koń­czo­ny­ch kieł­ba­ska­mi przy ogni­sku.

Gra w pa­lan­ta, siat­ków­ka i rzu­ty do ko­sza in­te­gro­wa­ły mło­dzież pod czuj­nym okiem ich wy­cho­waw­ców, a  Chata w le­sie ja­koś po­mie­ści­ła na noc­le­gu tę li­czą­cą 18 osób gru­pę.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>