28 czerwca 2011, wtorek, 14:24

Park kutych figur w Doniecku

W dzień świę­ta ukra­iń­skiej kon­sty­tu­cji wy­bra­łem się do Parku Kutych Figur.

Od 2001 ro­ku gro­ma­dzo­ne są pra­ce ko­wa­li re­gio­nu do­niec­kie­go i dzie­ła za­gra­nicz­ny­ch ar­ty­stów, któ­rzy po­ja­wia­ją się tu na do­rocz­ny­ch pe­ne­ra­ch ko­wal­stwa ar­ty­stycz­ne­go.

Można też spo­tkać spo­ro prac po­świę­co­ny­ch EURO 2012. Zapraszam do ma­łej ga­le­rii.

2 komentarze Park kutych figur w Doniecku

  • Wspaniałe prace.Mimo uży­te­go cięż­kie­go ma­te­ria­łu ja­kim je­st stal, spra­wia­ją wra­że­nie ogrom­nej lek­ko­ści. Można tyl­ko po­zaz­dro­ścić na­szym wschod­nim ko­le­gom ta­len­tu i nie­skrę­po­wa­nej wy­obraź­ni. Jest się od ko­go uczyć.

  • Pracuję w tym za­wo­dzie ty­le lat i przy­pad­kiem wsze­dłem na stro­nę, na któ­rej zna­la­złem ar­ty­kuł o wy­jąt­ko­wym miej­scu. Z ra­cji upra­wia­nia te­go pre­sti­żo­we­go rze­mio­sła, prze­mie­rzam sieć in­ter­ne­to­wą w po­szu­ki­wa­niu cze­goś tak nie­po­wta­rzal­ne­go i ory­gi­nal­ne­go jak wspo­mnia­ny park ku­ty­ch fi­gur w Doniecku. Dziękuję za in­for­ma­cję i po­zdra­wiam twór­ców por­ta­lu.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>