23 sierpnia 2011, wtorek, 9:51

Na rowerowym szlaku

Bardzo do­brze pre­zen­tu­je się tra­sa ro­we­ro­wa po­mię­dzy Zagwiździem a Murowem.

W ostat­ni week­end sko­rzy­sta­łem z pięk­nej po­go­dy i wy­daw­nic­twa ZOPK – Opole 2007  „Ścieżki przyrodniczo-krajoznawcze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” pod re­dak­cją Macieja Gontarka i Krzysztofa Badory.  Wybrałem jed­ną z dzie­się­ciu ście­żek. Tę, któ­ra znaj­du­je się naj­bli­żej na­szej ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie.

Trasa pro­wa­dzi wzdłuż rze­ki Budkowiczanki i jej ka­na­łu, któ­ry kie­dyś speł­niał funk­cje go­spo­dar­cze – uru­cha­miał urzą­dze­nia hu­ty i od­lew­ni w Zagwiździu. Dziś nad ty­mi wo­da­mi moż­na ob­ser­wo­wać bo­gac­two flo­ry i fau­ny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Ciekawa tra­sa, do­brze opi­sa­na i wy­god­na do prze­jaz­du ro­we­rem, jak i do pie­szy­ch spa­ce­rów. Jedynym man­ka­men­tem są nie­chlub­ne śla­dy wan­da­li, któ­rzy ostat­ni z punk­tów „Grodzisko” zde­wa­sto­wa­li, odzie­ra­jąc punkt in­for­ma­cyj­ny z ta­bli­cy i wy­ci­na­jąc ko­rę jed­ne­go z do­rod­ny­ch bu­ków na sa­mym gro­dzi­sku.

Trasę zre­ali­zo­wa­łem w dro­dze na Rodzinny Festyn w Murowie, któ­ry or­ga­ni­zo­wa­ło Towarzystwo Przyjaciół Murowa. Ciekawa ini­cja­ty­wa – szko­da, że tyl­ko nie­licz­ni miesz­kań­cy sko­rzy­sta­li z tej pro­po­zy­cji spę­dze­nia cza­su wol­ne­go.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>