7 września 2011, środa, 9:23

Babie lato?

Piękną po­go­dę ostat­nie­go week­en­du do­sko­na­le wy­ko­rzy­sta­li go­ście Chaty w le­sie na spo­tka­nie uro­dzi­no­we.

Było wspól­ne gri­lo­wa­nie, re­kre­acyj­ne zma­ga­nia i nie­dziel­ne le­niu­cho­wa­nie. Śmiało moż­na po­wie­dzieć,  że na­sta­ło ” ba­bie la­to”.

Pozostały mi­łe wspo­mnie­nia i cie­pły ema­il od go­ści (po­zwo­li­li też na wy­ko­rzy­sta­nie swo­ich zdjęć, któ­re z przy­jem­no­ścią za­łą­czy­łem):

Mamy pla­ny po­na­wiać na­sze przy­jaz­dy do Was, bo je­ste­śmy za­chwy­ce­ni Państwa go­ścin­no­ścią, miej­scem, la­sem, wszyst­ki­mi de­ta­la­mi. Moglibyśmy oso­bi­ście wy­słu­chać hi­sto­rii każ­de­go dro­bia­zgu z Waszej cha­ty:) – na pew­no przyj­dzie na to czas:)

Aneta i Łukasz Madej


PS. Jeszcze in­fo dla na­szy­ch grzy­bia­rzy –  na­dal cze­ka­my na grzy­bo­wą au­rę i je­sien­ny wy­syp.

1 komentarz do Babie lato?

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>